Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:616 (2010-2011)
Innlevert: 04.01.2011
Sendt: 05.01.2011
Besvart: 11.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): I påvente av den tidligere varslede revisjonen av Lov om motorferdsel i utmark, vil departementet fremme en nasjonal forskrift for luftbåren transport som gir klare og entydige statlige rammebetingelser for småflytrafikk i utmark, slik at næringen vet hva den kan forholde seg til?

Begrunnelse

Kommersielle selskaper som driver luftbåren transport med småfly i utmark må forholde seg til en rekke lover og forskrifter, blant annet Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og Naturmangfoldloven, som begge hører inn under Miljøverndepartements ansvarsområde. De samlede lover og forskrifter og etablerte kommunale regler er ikke satt sammen i sin helhet og legger grunnlag for ulike tolkninger og håndhevelser. Dette gir utfordringer for småflyselskapene der uklare rammebetingelser har ført til anmeldelser for ulovlig flyging og bøtelegging av selskapene. Det etterlyses derfor en nasjonal forskrift som gir klare og entydige statlige rammebetingelser for småflytrafikk i utmark.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I den politiske plattformen for flertallsregjeringen (Soria Moria II) står det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I dette ligger at det ikke skal utarbeides en ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, men at det skal foretas en vurdering av behov for eventuelle endringer i eksisterende lov og forskrifter basert på forslagene i Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning fra 2008 og resultatene av barmarksprosjektet i Finnmark som sluttføres i februar 2011.

Som ledd i gjennomgangen ble det i juni 2009 gjort enkelte endringer i forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Blant annet ble det utvidet adgang til bruk av motorkjøretøy ved transport av materiell og utstyr til utmarksnæring, til gruppeturer med snøscootere for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner m.v. og for kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.

Som ledd i de vurderinger som nå gjøres om behovet for eventuelle endringer i regelverket vil også de forhold som er spilt inn knyttet til lufttransport i utmark bli vurdert.

I den grad det blir foreslått og vedtatt endringer i gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag vil dette blir fulgt opp med revisjon av gjeldende rundskriv slik at forståelsen av regelverket blir klart og forutsigbart.