Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:618 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 05.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at noen småkraftverk som har fått konsesjoner har måttet utsette byggestart pga manglende nettkapasitet. Samtidig opplever man at nettselskapenes "søsterselskap" får starte opp bygging av småkraftverk i samme "nettområde."
Kan statsråden gjøre rede for praksis vedrørende hvordan et nettselskap skal prioritere konsesjonsgitte kraftprosjekter når det er manglende kapasitet i nettet, for å hindre at små/private aktører forbigås av offentlig eide kraftaktører?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen foreslo i Ot.prp. 62 (2008-2009) å innføre tilknytningsplikt for produksjon på alle nettnivå og Stortinget sluttet seg til forslaget i juni 2009. Energiloven ble endret fra 1.1.2010. Tilknytningsplikten gir kraftprodusenter en rett til å bli tilknyttet nettet, dersom produksjons- og nettprosjektet samlet sett er samfunnsmessig rasjonelt.

Departementet understreket i proposisjonen at dersom et samfunnsmessig rasjonelt produksjonsprosjekt krever nettinvesteringer, plikter nettselskapet å utrede, melde, omsøke og eventuelt bygge nett uten ugrunnet opphold, slik at det så snart som mulig blir driftsmessig forsvarlig å tilknytte produksjonsprosjektet.

I tilfeller der det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nye produksjonsenheter, er hovedprinsippet at den som først får avklart sitt tilknytningsforhold (for eksempel inngår bindende tilknytningsavtale) er den som først får tilknytte seg nettet. Det er ikke tillatt å reservere fremtidig plass i nettet. Alle tilknytningsavtaler som et nettselskap inngår med potensielle utbyggere skal begrenses tidsmessig, slik at prosjekter som ikke er realisert innen rimelig tid ikke skal forhindre andre aktørers tilknytning.

Alle nettselskap har en plikt til å sørge for tilgang til nett på ikke-diskriminerende og objektive vilkår. Nettselskapene har ikke anledning til å prioritere produksjon fra enkelte selskaper fremfor andre.

For øvrig kan jeg opplyse om at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er klageinstans vedrørende eventuelle brudd på tilknytningsplikten.