Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:620 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): For 25 år siden ble Bomringen i Bergen åpnet den 2.1.1986. Tidsrammen var satt til 15 år. Daværende ordfører fra H omtalte bompengene som "ekstra skatt" men lovet at dette skulle gjøres "en gang og aldri mer". Dessverre ser det foreløpig ut som om Bomringen videreføres pga regjeringens manglende satsing på transport i de største byene.
Kan statsråden legge frem en oversikt over bruttoinnbetaling, finanskostnader og innkrevingskostnader betalt av bilistene og bruk av netto bompengebidrag til ulike hovedformål?

Begrunnelse

Jeg ber om at bruk spesifiseres på veitiltak, g/s-prosjekter, trafikksikringstiltak, miljøtiltak og kollektivtiltak.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har tidligere gjort rede for det meste av det som etterspørres i dette spørsmålet, jf. mitt svar på spørsmål nr. 257 (2009-2010) med utfyllende informasjon i brev av 19. mars 2010, samt mitt svar på spørsmål nr. 971 (2009-2010). I tillegg er det gjort rede for oppfølging av Bergensprogrammet i Prop. 108 S (2009-2010). Mitt svar er basert på denne informasjonen.

Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 118 (1984-85) sluttet Stortinget seg til at det ble etablert en bompengeordning i Bergen der hovedmålet var å bygge ut et tjenlig hovedvegnett. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 76 (2001-2002) sluttet Stortinget seg til hovedlinjene i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Det ble lagt opp til å redusere biltrafikken, styrke kollektivtrafikken, ruste opp sentrumsom- råder som er blitt avlastet for biltrafikk og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 75 (2004-2005) sluttet Stortinget seg til en revidert bompengeordning med finansiering av bl.a. første etappe av Bybanen og Ringveg vest. Gjennom behandlingen av Prop. 108 S (2009-2010) sluttet Stortinget seg til et opplegg for utvidelse av Bergensprogrammet, med finansiering av bl.a. andre etappe av Bybanen og Ringveg vest, samt tiltak innenfor programområdene. De utvidelsene av Bergensprogrammet som er gjennomført, har vært basert på nye lokalpolitiske vedtak før nye vedtak i Stortinget.

Bruttoinnbetaling

Fra innkrevingen startet i januar 1986 og fram til utgangen av 2010 er det innbetalt om lag 5 mrd. kr i bompenger, omregnet til 2010-prisnivå. For regnskapsåret 2010 er det lagt til grunn foreløpige regnskapstall.

Finansieringskostnader

Først ved behandlingen av St.prp. nr. 75 (2004-2005), jf. Innst. S nr. 94 (2005-2006), ble det ble gitt anledning til låneopptak for Bergensprogrammet. Dette ble gjort for å sikre parallell utbygging av Bybanen og Ringveg vest. Først i 2008 var det behov for å ta opp lån. Totale finansieringskostnader (lånerenter) til og med 2010 utgjør om lag 85 mill. 2010-kr.

Jeg gjør oppmerksom på at det i vedlegg til ovennevnte brev av 19. mars 2010 ble oppgitt feil beløp for 2008. Det var meldt inn brutto finansieringskostnader på 115 mill. kr, mens regnskapet viser 11,5 mill. kr. Netto finansieringskostnader i 2008 utgjorde følgelig 6,6 mill. kr; ikke 110,3 mill. kr som tidligere opplyst.

Innkrevingskostnader

Det foreligger oversikter over innkrevingskostnader fra og med 1995. Fram til utgangen av 2010 utgjør samlede innkrevingskostnader om lag 530 mill. 2010-kr. Dette er om lag 13 pst. av brutto innbetalte bompenger i denne perioden.

Bruk av bompenger

I perioden 1986-2001 ble om lag 1,6 mrd. kr av gjennomførte investeringstiltak finansiert med bompenger. Som tidligere omtalt, foreligger det ikke slike oversikter som etterspørres av stortingsrepresentant Arne Sortevik for denne perioden. Hovedformålet med denne ordningen var imidlertid å utvikle et tjenlig hovedvegnett i Bergen, noe som innebærer at bompengene i all hovedsak ble benyttet til store prosjekter. Statens vegvesen har anslått at det ble benyttet om lag 50 mill. kr i bompenger til tiltak for miljø og kollektivtrafikktiltak i 2001, jf. mitt svar på spørsmål nr. 971.

I perioden 2002-2009 ble om lag 4,3 mrd. 2010-kr av gjennomførte investeringstiltak finansiert med bompenger, jf. mitt brev av 19. mars 2010. Fordelingen på hovedformål framgår av etterfølgende tabell.

Bompenger

Store prosjekter 1 350

Mindre utbedringer 100

Gang- og sykkelveger 200

Trafikksikkerhetstiltak 360

Miljø- og servicetiltak 50

Kollektivtrafikktiltak 2 140

Planlegging 110

Sum investeringer 4 310

Endelig regnskap for 2010 forligger ikke, men bompengene er i all hovedsak benyttet til prosjektene Bybanen og Ringveg vest.