Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:622 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utfordringen med mange av rundkjøringene som er bygget de senere årene er at de er så store og veien rundt så smal at det er vanskelig å komme rundt med lastebiler, trailere og busser.
Mener statsråden at dagens mal for utforming av rundkjøringer er gode nok, eller vil statsråden be vegdirektoratet se nærmere på utformingen rundkjøringer, og er det en ønsket utvikling med stadig flere rundkjøringer på stamnettet som lager store utfordringer for lastebilnæringen?

Begrunnelse

Flere av de mest trafikkerte europaveiene i Norge har rundkjøringer. Rundkjøringen på E18 øst for Sørlandsporten er beryktet for å være et mislykket monument over en tidligere samferdselsminister, og det finnes flere tilsvarende rundkjøringer på E-134 i blant annet på strekningen mellom Drammen og Notodden. I tillegg vet vi at det har vært mange klager fra yrkessjåfører på rundkjøringer i Skien, Odda samt en rekke andre steder i landet. Bakgrunnen for mange av klagene er at det skaper store utfordringer for lastebiler, trailere og busser å komme forbi eller rundt disse rundkjøringene på grunn av hvordan rundkjøringene og veien rundt rundkjøringene er utformet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rundkjøring er en trafikksikker krysstype, nesten like sikker som planskilte kryss. Hvis rundkjøringen skal være sikker og fungere etter hensikten, må den bygges etter vegnormalene, med god avbøyning slik at farten blir lav. I en rundkjøring med dårlig avbøyning kan det være mulig for personbiler å kjøre en direkte linje med høy fart. En riktig utformet rundkjøring innebærer at tungtransporten må kjøre langsomt gjennom rundkjøringen, noe som kan være i konflikt med tungtransportens ønsker om jevn fart.

En riktig utformet rundkjøring dimensjonert etter vegnormalene skal likevel ikke være uframkommelig for store kjøretøyer. Statens vegvesen vil gå gjennom de rund- kjøringene som er nevnt i begrunnelsen til spørsmålet.

Rundkjøring er ikke en normert løsning på de mest trafikkerte vegene, unntatt der to overordnede veger møtes eller der den overordnede vegen går gjennom tettsted/by og rundkjøringen fungerer som en inngangsportal til tettstedet/byen. Unntak fra denne regelen er gjort på noen få av de mest trafikkerte vegene med bakgrunn i arealknapphet og/eller økonomi.