Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:624 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Under debatter om norske veteraner kom det frem påstander om at FFI skulle foreta en form for levekårsundersøkelse blant dem som har tjenestegjort i utlandet. Da FrP foreslo å gjennomføre en slik undersøkelse før jul ble dette avvist av de rød-grønne partiene.
Kan statsråden nå bekrefte at FFI er tildelt et slikt oppdrag, og i så fall når ble det gitt og hvilken tidsfrist for ferdigstillelse er det?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarets forskningsinstitutt har ikke fått i oppdrag å gjennomføre en særskilt levekårsundersøkelse blant dem som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. Det er imidlertid igangsatt forskningsprosjekt der levekårsvariabler anvendes som grunnlag for arbeidet. Forsvarets sanitet har innledet et forskningsprosjekt som har som mål å få oversikt over hvor mange veteraner som har helseproblemer etter utenlandstjeneste. Dette prosjektet, som omhandler ulike sider ved veteraners livssituasjon, har flere elementer av levekårsvariabler.

Forsvarsdepartementet etablerte i 2010 et eget programområde for forskning som skal gi økt innsikt i veteranenes helse- og livssituasjon. Det er ikke tatt endelig stilling til de konkrete forskningsprosjektene innen dette programområdet. Det planlegges imidlertid med at tema som helse, tilknytning til arbeidslivet, samt veteraners sosioøkonomiske situasjon vil inngå i forskningen. Hvorvidt en egen levekårsundersøkelse skal gjennomføres, vil bli vurdert blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen for veteraner, som lanseres 8. mai.

Utover dette er departementet i dialog med Statistisk sentralbyrå med tanke på å få til en ordning der spørsmål knyttet til veteraner inngår i regulære og bredt anlagte levekårsundersøkelser.