Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:626 (2010-2011)
Innlevert: 06.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter at også den norske regjering har signalisert salg av statens SAS-aksjer, både spekuleres det og forventes et oppkjøp av flyselskapet.
Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at selskapet Widerøe blir en del av et eventuelt SAS-salg, og hva gjøres av forberedelser for at Widerøe kan forbli et norsk selskap?

Begrunnelse

Flere analytikere forventer at flyselskapet SAS kjøpes opp innen relativt kort tid. Enten av et britisk, tysk eller fransk-nederlandsk selskap. Dersom det ikke søkes forhindret, vil også Widerøe bli en del av et slikt oppkjøp. Widerøe har i dag sitt hovedkontor i Bodø, og utfører en livsviktig tjeneste i særlig grad i kyst- og distriktsnorge. Et oppkjøp vil medføre en sannsynlig risiko for at selskapet vil bli styrt fra utlandet og en rekke servicefunksjoner som i dag drifter selskapet kan i verste fall bli flyttet utenlands. Widerøe er i dag kjent som kanskje verdens beste selskap innenfor sin nisje, og et oppkjøp av SAS vil derfor kunne få som konsekvens at uerstattelig kompetanse i Norge kan gå tapt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: SAS AB er et børsnotert selskap, og Widerøe er igjen et datterselskap av SAS. Den norske staten eier 14,3 pst. av aksjene i SAS og har ingen direkte eierandel i Widerøe.

I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, er SAS kategorisert som et selskap der staten har rene forretningsmessige mål. Selskapet har imidlertid en viktig rolle i norsk samferdsel, og leverer gjennom samspillet mellom SAS Norge og Widerøe et sømløst rutetilbud innenriks i Norge og mellom Norge og utlandet. De samferdselspolitiske konsekvensene var med i regjeringens vurdering i forbindelse med kapitalutvidelsene i SAS i 2009 og 2010, men det har vært en forutsetning at en investering skulle gi en tilfredsstillende markedsmessig avkastning. Når det gjelder eventuelle virkemidler for å sikre flytilbudet i Norge må jeg vise til samferdselsministeren som har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Det viktigste for å sikre videreføring av den aktuelle virksomheten er imidlertid at styret og de ansatte fortsetter arbeidet med å tilpasse tilbudet og kostnadene slik at konkurransekraften i SAS styrkes. Dette står sentralt i Nærings- og handelsdepartementets oppfølging av eierskapet i SAS.