Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:628 (2010-2011)
Innlevert: 06.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 14.01.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Ser statsråden de utfordringene som melder seg i bokbransjen i dagens situasjon, og hva vil statsråden gjøre for å sikre best mulig konkurranseforhold og distribusjon av litteratur?

Begrunnelse

Aftenposten 6. januar presenterer en sak som tar for seg hvordan Norges største bokklubb kun presenterer bøker fra egne eierforlag på hovedlisten for våren 2011. Et slikt evt. samarbeid er til kraftig hinder for fri konkurranse og formidling av bredde i litteraturen og nyheten har fått både Forfatterforeningen og mindre forlag til å reagere, siden listen med stort bestselgerpotensiale nå blir forbeholdt eierforlagene. Dersom dette viser seg å være en trend som følge av maktsentraliseringen innen bokbransjen er det forfatterne og forbrukerne som til syvende og sist blir de skadelidende, og vi kan risikere at titler aldri blir utgitt pga. ulønnsomhet utelukkende fordi de publiseres hos "feil" forlag. Spørsmålsstilleren håper statsråden har orientert seg om denne saken, og ser frem til hvilke løsningsforslag som kan presenteres.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Konkurranselovgivningen skal sikre best mulig konkurransevilkår i markedet og det er Konkurransetilsynet som fører tilsyn med at så skjer. Bokbransjen har fått unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (i forskrift av 29. april 2005 nr. 367). Dette unntaket er blant annet begrunnet med at regjeringen vil legge til rette for bredde, mangfold og god tilgjengelighet på litteraturfeltet. Med hjemmel i denne forskriften har bokbransjen gjennom Bokavtalen inngått avtale om fastpris på bøker. Fastprisordningen på bøker innebærer at den prisen forlaget har satt på en bok, først kan endres ved utløpet av fastprisperioden (utgivelsesåret og ut april påfølgende år). Ordningen gir forlagene økonomisk forutsigbarhet i en gitt periode, og de kan dermed ta risikoen ved å utgi titler med antatt mindre salgspotensial. Slik bidrar fastprisordningen til å sikre et mangfold av bokutgivelser.

Bokavtalen fra 2009 omfatter sammen med adgangen til fastpris også litteraturabonnement, som skal sikre god spredning av ny litteratur. Blant annet betyr dette at 300 bokhandler skal tilby samtlige bøker utgitt av medlemsforlagene som er oppmeldt til innkjøpsordningen. Dette gjør at man rundt i landet har tilgang på de samme bøkene og til lik pris.

Unntaksforskriften til konkurranseloven gir adgang til lik rabatt i alle salgskanaler, i Bokavtalen oppad begrenset til 12,5 pst. Før 2005 hadde bokklubbene enerett til å tilby rabatterte bøker i fastprisperioden. Denne endringen har ført til at bokklubbene i mindre grad enn tidligere definerer lesningen i landet.

Av begrunnelsen fremgår at stortingsrepresentant Thomsen tar utgangspunkt i avisoppslag om Bokklubben Nye Bøkers liste over hovedbøker våren 2011. Når det gjelder bokklubbenes valg av hovedbøker er dette et redaksjonelt valg som den enkelte bokklubb selv står ansvarlig for. Å legge politiske føringer på slike valg vil være galt.

Utviklingen i bokbransjen, både den teknologiske utviklingen og utviklingen i markedet, gjør at vi løpende vurderer hvordan virkemidlene på feltet fungerer. Dette betyr at vi også vurderer behovet for justeringer for å oppnå de litteratur- og språkpolitiske målsetningene.