Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:637 (2010-2011)
Innlevert: 07.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Soria Moria I erklæringen stod det at "Gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil vi sørge for at nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning." I Stortinget 16.12.10 avviste statsråden at regjeringen vil bidra med en krone til å realisere et fullskala Co2-renseanlegg i Midt Norge.
Er det en holdning som gjelder alle mulige fullskala CO2-renseprosjekter utover prosjektet på Mongstad, og hvis nei - hva gjør at Industrikraft Møre er ekskludert fra "økonomiske virkemidler"?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I tråd med Soria Moria I og II vil Regjeringen bidra til å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering realiseres nasjonalt og internasjonalt. Hovedstrategien for å oppnå dette er å opparbeide kunnskap og erfaring fra etablering av prosjekter i Norge, samt å satse på forskning og utvikling. Norge ønsker på denne måten å være et foregangsland.

For nye gasskraftverk i Norge, følger det av Soria Moria II at regjeringen vil gi konsesjoner basert på CO2-håndtering fra oppstart. Norsk klimapolitikk er tuftet på et grunnprinsipp om at forurenser betaler. Når regjeringen likevel bruker betydelige ressurser på utvikling av CO2-håndteringsteknologi på Mongstad, så innebærer dette en erkjennelse av at myndighetene må bidra i utviklingen av ny teknologi i en tidlig fase.

Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Som stortinget er kjent med, er det i statsbudsjettet for 2011 bevilget i underkant av 2,7 mrd. kroner til CO2-håndtering. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SF og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger. Det ligger ikke inne midler til Industrikraft Møre i statsbudsjettet for 2011.

Hoveddelen av den norske satsingen skjer på Mongstad. I samsvar med Gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil fra 2006, skal fangst, transport og lagring av CO2 på Mongstad skje stegvis. Teknologisenteret for CO2-fangst som nå er under bygging, er første steg i denne satsingen. Andre steg i satsingen på Mongstad innebærer etablering av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket. Planleggingen av fullskalaanlegget pågår.

Teknologier for CO2-fangst fra kraftproduksjon er fortsatt uprøvd i større skala, også på verdensbasis. Realisering av slike prosjekter er teknisk komplekst og kostnadskrevende. Selv om byggearbeidet er i full gang på teknologisenteret og planlegging av fullskala fangst pågår på Mongstad, er den konkrete satsingen fremdeles i en innledende fase. Det er således viktig å kunne dra nytte av de konkrete erfaringene fra den eksisterende satsingen på Mongstad. I tillegg til arbeidet på Mongstad, vil kunnskap og erfaringene fra transport- og lagringsarbeidet og fra CLIMITs satsing på forskning og utvikling av fangsteknologi utgjøre basisen for videre utvikling av arbeidet med CO2-håndtering i Norge.