Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:639 (2010-2011)
Innlevert: 10.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 14.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I forbindelse de med nye reglene for kjøp av tjenester (og varer kjøpt sammen med tjeneste) favoriserer man elektronisk betaling fremfor kontantbetaling. Man kan bli gjort medansvarlig for skatteunndragelser hvis man har betalt kontant. Beløpsgrensen på 10.000 kr gjelder ikke bare enkeltkjøp, men gjelder også samlet over tid.
Vil det si at man kan bli gjort ansvarlig for skatteunndragelse hvis man legger igjen over 10 000 kr i løpet av 1 år hos sin stamcafè, stamrestaurant, stampub eller sin faste frisør eller tannlege?

Begrunnelse

Kjøper man tjenester (og varer kjøpt sammen med tjeneste) med over 10.000 kroner i kontanter, kan nordmenn fra og med i år bli gjort medansvarlig hvis vedkommende (selger) unndrar skatt og avgifter. Man oppfordres derfor sterkt å betale alle tjenester elektronisk.
Selv om kjøper har fått kvittering for tjenesten. Dette selv om kjøper ikke vet eller har noe mistanke om at selger har til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Ansvaret gjelder kjøp (og varer kjøpt sammen med tjeneste).

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter skattebetalingsloven § 16-50 kan den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger 10 000 kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Det fremgår av forarbeidene til denne bestemmelsen i Prop. 1 L (2009-2010) side 44 at det skal foretas en samlet vurdering av om beløpsgrensen på 10 000 kroner er nådd dersom flere fakturaer er innbyrdes forbundet og dermed samlet må antas å være oppgjør for ett og samme tjenesteoppdrag. I proposisjonen ble det lagt til grunn at bestemmelsen omfatter løpende tjenesteytelser og periodiske avtaler, for eksempel betaling for faste ukentlige rengjøringstjenester selv om det enkelte deloppgjør er mindre enn 10 000 kroner. Det ble videre forutsatt fastsatt nærmere retningslinjer om beregningen av løpende tjenester i forskrift.

I skattebetalingsforskriften § 16-50-3 er det inntatt en bestemmelse som presiserer at flere betalinger som gjelder vederlag for samme tjeneste, eller varer sammen med tjenester, skal vurderes som én betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger i samme kalenderår ses samlet.

Det fremgår videre av bestemmelsen at betalinger for andre gjentatte kjøp fra samme næringsdrivende skal vurderes hver for seg ved anvendelsen av beløpsgrensen. Med dette menes at det ikke skal foretas en samlet vurdering av beløpsgrensen ved kjøp fra samme selger når fakturaene ikke er innbyrdes forbundet eller ikke knyttet til løpende tjenesteytelser og periodiske avtaler.

Dette innebærer at man, som følge av gjentatte kontantkjøp, i slike tilfeller som det vises til i spørsmålet, ikke kan bli medansvarlig for skatteunndragelse med mindre det dreier seg om et løpende kontraktsforhold.