Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:642 (2010-2011)
Innlevert: 10.01.2011
Sendt: 11.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I en studie i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift viser det seg at det er penger som er årsaken til innbyggernes tilfredshet med tjenestetilbudet i små kommuner.
Er statsråden enig i at større overføringer per innbygger til små kommuner er avgjørende for innbyggernes tilfredshet med sin kommunes tjenestetilbud, eller tar statsråden avstand fra konklusjonene i studien?

Begrunnelse

I et oppslag i Aftenposten 10.januar 2011 presenteres studien "Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet", som ble publisert i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 4 2010. I studien fremlegger forfatterne Lars Chr. Monkerud og Rune J. Sørensen analyser som viser at tilfredshet med kommunale tjenestetilbud ikke nødvendigvis henger sterkt sammen med kommunestørrelse. Tvert i mot viser de at utdanningsnivå, alderssammensetning og nivået på kommunenes inntekter er betydelig viktigere for å forklare innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestetilbudene.
Videre viser Monkeruds og Sørensens analyser at sammenslåinger av kommuner vil øke befolkningens samlede tilfredshet med kommunale tjenester, og at dette skyldes at sammenslåing vil medføre overføring av inntekt fra kommuner med høye inntekter til kommuner med lave inntekter, og at kommunenes kjøpekraft vil øke på grunn av stordriftsfordeler.
Det kan synes som om forestillingen om at innbyggere fra grisgrendte strøk er mer fornøyde med kommunenes tjenester fordi små forhold skaper god kvalitet, står for fall.
Det er derfor behov for en gjennomgang av finansieringen av landets kommuner, da sammenhengen mellom kommunale inntekter, nivået på det kommunale tjenestetilbudet og innbyggernes tilfredshet, er sterk. Dette er også viktig ettersom det er bred politisk enighet om å sørge for et likest mulig kommunalt tjenestetilbud uavhengig av hvilke postadresse man måtte ha.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg stiller ikke spørsmål ved konklusjonen i artikkelen fra Monkerud og Sørensen. Deres artikkel konkluderer med at utdanningsnivå, alderssammensetning og nivået på kommunens inntekter er betydelig viktigere for innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester enn folketallet i seg selv. Dette tar jeg til etterretning, og verken kan eller ønsker å så tvil om deres akademiske analyser.

Men jeg mener at det er noen egenskaper ved små kommuner som denne typen undersøkelser ikke fanger opp fullt ut – nærhet, oversikt, små forhold, korte avstander, at folk kjenner hverandre og at små organisasjoner kan ”snu seg fort rundt” ved behov. Dette skaper trygghet for innbyggerne og er en verdi i seg selv.

Regjeringen har lykkes med å legge til rette for frihet til å bosette seg der man vil og at kommuner av ulik størrelse er gode samfunn for innbyggerne sine. Gjennom regionalpolitiske tilskudd er nettopp hensikten å bidra til å opprettholde bosettingsmønsteret ved at kommuner med særskilte behov blir tilført mer penger for å kunne gi et godt tilbud til sine innbyggere. En slik politikk har det hittil vært bred politisk enighet om. Det har også vært bred enighet om at kommunene skal være helt sentrale i å tilby innbyggerne offentlige velferdstjenester. I dag står kommunene for om lag 70 prosent av disse tjenestene. Disse leverer kommunene i all hovedsak på en god måte.

Norge er et langstrakt land med nær 1200 fjorder og rundt 1000 fjell. Selvsagt koster det å holde landet i hevd. Det er et politisk valg regjeringen mener er samfunnsøkonomisk fornuftig. Vi ønsker å legge til rette for verdiskaping, gjennom god forvaltning av de ressursene naturen og menneskene representere. Dette gjør det også mulig for innbyggerne å realisere sine liv utenfor de mest urbane områdene. En for sterk sentralisering er ikke noe vi ønsker.

Derfor spør jeg om det er et problem at innbyggerne i små kommune er mer fornøyde med tjenestene enn de som bor i større kommuner. Det kan ikke være noe galt i at politikken virker.