Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:644 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): 85 medlemmer av Ahmadiyya Muslim Jama'at ble fengsel før jul i Bangkok. Av disse er en rekke kvinner og barn. Mange av dem hadde allerede fått flyktingstatus etter de hadde forlatt sitt hjemland på grunn av trusler og vold, de resterende er asylsøkere. En deportasjon tilbake til Pakistan vil utvilsomt medføre ytterligere diskriminering og forfølgelse.
Vil utenriksministeren ta saken opp med thailandsk UD for å bidra til at internasjonale lover og konvensjoner overholdes?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norske myndigheter er kjent med fengslingen av pakistanske Ahmadiyya-flyktninger i Bangkok. Faren for returnering til Pakistan gir grunnlag for bekymring gitt at mange Ahmadiyya-medlemmer utsettes for diskriminering og forfølgelse.

Selv om Thailand siden 1970-tallet har mottatt et stort antall flyktninger, er landet ikke part i FNs flyktningkonvensjon. Til tross for dette har Thailand gjennom de siste årtier mottatt og sørget for å bidra til livsopphold for om lag 1,3 millioner flyktninger fra nabolandene. Det befinner seg for tiden om lag 100.000 registrerte og 50.000 uregistrerte flyktninger fra Myanmar i leire på thailandsk side av grensen. Ifølge UNHCR vil flyktningespørsmål trolig fortsette å være lavt prioritert fra thailandsk side, og landets flyktningepolitikk vil fortsette å være formet av sikkerhetshensyn og hensynet til bilaterale forbindelser.

Ahmadiyya-saken er dessverre ikke enestående, og vi må kunne stille spørsmål om Thailands regjering bryter prinsippet om non-refoulement, et grunnleggende prinsipp i FNs Flyktningkonvensjon hvor landene er forpliktet til ikke å returnere personer til et sted hvor vedkommende risikerer forfølgelse. Det har i løpet av de siste årene vært saker av liknende karakter i Thailand, inkludert Rohingya- og Karen-flyktninger fra Burma og Hmong-flyktninger fra Laos.

Til tross for at Thailand ikke har underskrevet FNs Flyktningkonvensjon, forventer vi at landet respekterer flyktningenes status og behov for beskyttelse. Situasjonen for flyktninger i Thailand er derfor et naturlig tema for Norge å ta opp i ulike møter med thailandske myndigheter på flere nivåer. Gjennom ambassaden i Bangkok har vi flere ganger reist disse spørsmålene.

Når det gjelder denne konkrete saken, er ambassaden i ferd med å samle sammen flere opplysninger. I den forbindelse møtte ambassaden 14. januar (2011) en fremtredende leder av Ahmadiyya-muslimene. Han har besøkt senteret der de internerte holdes, og han fremholdt at alle de internerte hadde registreringsbevis fra UNHCR, og noen av dem hadde også fått innvilget flyktningstatus. Det er i følge denne kilden grunn til å tro at flyktningene hadde blitt anholdt av formelle grunner – som at visumets gyldighet var utløpt – og ikke av politiske/religiøse årsaker.

Gjennom ambassaden vil norske myndigheter videre vurdere hvordan saken kan tas videre, i samråd med UNHCR i Bangkok og likesinnede land.