Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:648 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Ei av dei kommunane som blir sterkast råka av den nye 420 kV-linja er Eid kommune i Nordfjord. Dei har heile tida vore svært kritisk til traseane som er planlagde gjennom kommunen. Eit samrøystes kommunestyre gjorde før jul vedtak om at linja kjem for nær busetnad og næringsverksemd på Nor/Vedvik, og krev at traseane 4.15 og 1.4.7 på austsida av Movatnet vert valt. Ein liten del av denne traseen er tidlegare vurdert men ikkje konsesjonssøkt.
Vil statsråden legge til rette for at dette alternativet blir vurdert og valt?

Begrunnelse

Ein er no i sluttfasen av planarbeidet med den nye 420 kV-linja mellom Ørskog og Fardal. Eid kommune er svært uroa over dei negative konsekvensar den nye 420 kV linja vil ha å seie for trivsel, oppvekstmiljø i naturen i Eid kommune. Derfor har Eid kommune arbeida for at den nye linja skulle kome i sjøkabel på heile eller deler av strekninga mellom Ørskog og Fardal.
Eid kommune har gjennom alle høyringsuttaler vist til at ingen av dei traseane som er føreslegne vil vere tenelege for innbyggarane i kommunen, og at dei negative konsekvensane for dei innbyggarane som vert råka blir for store. Derfor har heller ikkje Eid kommune gjort vedtak om val av trase for linja før på kommunestyremøtet før jul i 2010.
På møte i OED 22.11.2010 kom det fram at det ikkje lenger er tid til å vurdere andre løysingar enn dei to traseane gjennom kommunen som allereie er søkt konsesjon på. Eid kommune kan ikkje akseptere at tidspress siste tida før det skal takast endeleg avgjerd fører til at ein ikkje får valt den løysinga som er minst til skade for innbyggarane i Eid kommune. Derfor gjorde også eit samrøystes kommunestyre vedtak om traseen 4.15 og 1.4.7. som går lenger aust, og som har god avstand til fastbuande.
Ein mindre del av denne strekninga har tidlegare blitt vurdert, men det er ikkje søkt om konsesjon for deler av strekninga.
Likevel ber kommunen om at denne strekninga blir vurdert på linje med dei andre traseane gjennom kommunen, og at statsråden sørgjer for at det vert gjeve konsesjon for bygging av linja langs denne traseen. Eid kommune ser ikkje at dette vil forsinke bygging av linja, og ønskjer å medverke til at nødvendige vedtak kan gjerast om det er behov for det. Dei ber om at statsråden lyttar til dei råd som kjem frå eit samrøystes kommunestyre i Eid kommune.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er viktig for meg å understreke at kraftfremføringen mellom Ørskog og Sogndal er avgjørende for å få en bedring av kraftsituasjonen i Midt-Norge. I tillegg er ledningen nødvendig for å få utløst ny produksjon av fornybar kraft; spesielt i Sogn og Fjordane. Jeg er derfor opptatt av at klagebehandlingen i departementet holder den nødvendige fremdriften. Av den grunn er det nå behov for å fatte delvedtak og sluttføre konsesjonsbehandlingen for deler av kraftledningen. De aktuelle strekningene er fra Sogndal til Moskog og fra Haugen i Ørsta gjennom Eid til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger. Av hensyn til å få bedret kraftsituasjonen i Midt-Norge så snart råd er, tas det sikte på at disse konsesjonsvedtakene for delstrekningene foreligger så tidlig som mulig denne vinteren.

Behandlingen av kraftledning mellom Ørskog og Sogndal har vært en svært grundig og åpen prosess med betydelig rom for innspill fra blant annet berørte kommuner, grunneiere og interesseorganisasjoner. I mitt departement har saken allerede vært under klagebehandling i om lag 1 ½ år etter en omfattende førsteinstansbehandling i NVE. Det har derfor vært god anledning for kommunene til å komme med forslag til alternative traseer tidligere i denne konsesjonsprosessen.

Statnett har vurdert, utredet og omsøkt forskjellige traséalternativer for kraftfremføringen. NVE har under sin behandling av konsesjonssaken sørget for at Statnett har utarbeidet flere tilleggsutredninger og lagt fram tilleggssøknader. Det er derfor en grundig og bred prosess som har funnet sted gjennom planleggingsarbeidet i Statnett, og konsesjonsbehandlingen i NVE.

Som en del av klagebehandlingen gjennomførte Olje- og energidepartementet en omfattende befaring høsten 2009. Høsten 2010 avholdt jeg rådslag i Førde med de berørte ordførerne og fylkesordførerne hvor de ga uttrykk for sine syn på kraftfremføringen.

Skal den nødvendige fremdriften holdes for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge må dermed delvedtak for kraftledningen gjennom Eid foreligge denne vinteren. Det er derfor ikke mulig nå å vurdere andre traséalternativer enn de luftledningstraséene som allerede er omsøkt gjennom kommunen. I tillegg vil det være høve til å foreta mindre tilpasninger innenfor de omsøkte alternativer for å finne løsninger som er til beste for de som blir berørt av kraftledningsfremføringen. Jeg skal ha møte med Eid kommune i sakens anledning i begynnelsen av februar.