Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:660 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 13.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer justisministeren tilbudet til innsatte med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri, og hvordan kan behandlingstilbudet for disse eventuelt tilrettelegges gjennom et samarbeid mellom kriminalomsorgen og institusjoner utenfor soningsanstaltene?

Begrunnelse

Kriminalomsorgen må daglig håndtere et svært bredt spekter av faglige oppdrag og utfordringer. Gjennomføring av fangers soning, med rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet etter soning er hovedoppgavene. Innen dette brede spekteret av oppgaver må man også møte noen innsatte med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri. Dette er en krevende gruppe å håndtere, både faglig og medmenneskelig. Derfor er det viktig at disse innsatte gis et faglig forsvarlig tilbud som i størst mulig grad legger til rette for vellykket tilbakeføring etter soning. Det finnes et tilbud til disse såkalte § 12 pasientene ved et begrenset antall institusjoner, som for eksempel Manifestsenteret i Røyken.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I likhet med representanten Werp er jeg opptatt av at innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer skal få den hjelpen de har behov for. Det er noe av bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet i 2006 utarbeidet et eget rundskriv "Samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige". Formålet med rundskrivet er å bidra til bedre samhandling og styrke samarbeidet mellom tjenestene regionalt og lokalt.

Jeg er meget tilfreds med at det de senere årene er etablert et tett samarbeid mellom våre to departementer. Dette legger til rette for at vi i samarbeid kan videreutvikle de helhetlige tjenestene for innsatte, herunder å videreutvikle tilbudene til innsatte i forhold til psykisk helsevern og rusbehandling.

På bakgrunn av representanten Werp sitt spørsmål har jeg vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. De understreker at innsatte har de samme pasientrettigheter som befolkningen for øvrig. Videre opplyses at det er de regionale helseforetakene der fengslene geografisk er plassert som er ansvarlig for å tilby spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser også om at det er kommunehelsetjenesten i den kommunen der fengslet ligger som har ansvar for å tilby innsatte allmennhelsetjenester.

Psykotiske innsatte blir vurdert av spesialisthelsetjenesten dersom det er grunnlag for innleggelse i det psykiske helsevernet på egnet avdeling. Kriminalomsorgen har ansvar for å ivareta personer som ikke har en alvorlig sinnslidelse, herunder å forebygge at det utvikler seg til slike tilstander som følge av fengselsoppholdet.

Tiltak for innsatte rusmiddelavhengige med psykiske lidelser er forankret i Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2008-1012). Tiltak som omhandler bedre samordning mellom tjenestene, øke antall § 12 overføringer, etablere flere rusmestringsenheter, styrke samordningen mellom tjenestene ved løslatelse, jf regjeringens tilbakeføringsgaranti, øke antall individuelle planer samt prøveordningen med Narkotikaprogram med Domstolskontroll i Oslo og Bergen, er alle forankret i opptrappingsplanen for rusfeltet.

Mange innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer har behov for omfattende behandling som ikke kan gis i fengsel. Straffegjennomføringsloven § 12 gir innsatte mulighet for å sone i behandlingsinstitusjon i stedet for fengsel. En stor andel av § 12 overføringene er innsatte som får rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. I 2008 ble 505 personer overført til soning i medhold av straffegjennomføringsloven § 12. I 2009 var antallet øket til 541 personer. Det er et uttalt mål at langt flere innsatte enn i dag skal få dette tilbudet. Etter at kriminalomsorgen overtok ansvaret for innkalling til soning, er det bedre mulighet for å informere om og planlegge oppstart av § 12 tidlig i soningen.

Det er nå etablert 11 rusmestringsenheter i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. I 2011 budsjettet foreslås det å etablere ytterligere to nye enheter ved Tromsø og Telemark fengsel, avdeling Skien. Rusmestringsenhet er et rehabiliteringstilbud til innsatte rusmiddelavhengige med rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Spesialisthelsetjenesten for rus- og psykiatri tilbyr behandling samtidig som kriminalomsorgens personell er styrket for å kunne gi bedre rehabilitering. I løpet av 2011 vil det være etablert 13 rusmestringsenheter i fengslene i perioden 2007-2011. I tillegg tilbys rusbehandling ved Stifinneravdelinger i Oslo fengsel og Bredtveit kvinnefengsel.

Det er mange utfordringer knyttet til gruppen innsatte med dobbeltdiagnoser. Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri gjennomfører nå en landsdekkende epidemiologisk undersøkelse av psykiske lidelser hos innsatte i fengsel, som vil kunne gi økt kunnskap om innsatte med blant annet dobbeltdiagnoser.

Det er fortsatt behov for å styrke det polikliniske tilbudet innen det psykiske helsevernet for innsatte. Det er i dag seks fengsler der spesialisthelsetjenesten har etablert egne polikliniske tilbud innen det psykiske helsevern. De øvrige fengslene benytter seg av de ordinære tilbudene i spesialisthelsetjenesten utenfor fengslene.

Jeg vil avslutningsvis vise til høringsutkastet datert 24.11.2010 om Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Der foreslås det å bedre utredning, screening, diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med dobbeltdiagnoser. Det foreslås at de psykiatriske poliklinikkene skal styrke arbeidet med rusavhengighet og at ruspoliklinikkene skal styrke kompetansen om psykiske lidelser. Videre foreslås at samordningen mellom de kommunale tjenester og helseforetak skal styrkes. Slike tiltak vil kunne styrke behandlingstilbudet og tilbakeføringsarbeidet med denne gruppen innsatte som løslates fra fengsel.