Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:668 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i tall, som en kan lese på Fylkesmannen i Hordaland sine nettsider, er det rekord mange klager på helsetjenestene for 2010, noe som er svært urovekkende.
Hva mener statsråden om denne utiklingen, og vil statsråden gjøre noen tiltak i forhold til å forbedre helsetjenestene i Hordaland?

Begrunnelse

PÅ fylkesmannen i Hordaland sine nettsider kan en lese om rekordmange klager på helsetjenestene i 2010. Dette er urovekkende. Klagene i enkelte grupper har hatt en økning på over 50 pst. Alt i fra administrative reaksjoner mot enkeltpersoner, pasientreiser og retten til pleie og omsorgstjenester er en del ut av klagebilde. Også innen psykiatrien har det aldri vært flere klager enn nå, og da spesielt i forhold til tvangsmedisinering. Det at også flere og flere får medhold i forhold til tvang i psykiatrien er også en endring i forhold til før.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er riktig at Helsetilsynet i Hordaland på sine hjemmesider rapporterer om rekordmange klager på helsetjenesten i 2010. Det rapporteres videre om en økning av klager som fordeler seg jevnt på kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Som en følge av det økte antall klagesaker, har også antall tilsynssaker økt med 36 prosent i 2010 i forhold til 2009. Dette rapporteres også å ha vært en tendens de siste fire årene.

Det fremkommer imidlertid av samme rapport at Helsetilsynet i Hordaland er usikker på hva som kan forklare økningen i klagesaker. Helsetilsynet i fylket antar imidlertid at en viktig forklaring kan være bedre informasjon om klageadgangen og økt oppmerksomhet fra media på alvorlige tilsynssaker.

Det foreligger enda ikke noen tilsynsrapport for 2010, og jeg kan derfor ikke trekke noen slutninger på bakgrunn av de tall som så langt foreligger. Jeg har imidlertid lyst til å peke på at Statens helsetilsyn ved flere anledninger har pekt på at antall klagesaker tidvis er lavt, og at det derfor bør være en oppgave å stimulere folk til å klage på manglende tjenestetilbud. Gjennom denne type klagesaksbehandling kan Helsetilsynet som tilsynsmyndighet oppdage mangler og systemfeil ved tjenestetilbudet. Tilsynsmyndigheten vil gjøre virksomhetseier oppmerksom på feil og mangler slik at dette blir rettet opp. Det økte antall klagesaker i Hordaland kan derfor i seg selv ha en positiv effekt for utviklingen av tjenestetilbudet i regionen.

Dersom det skulle være særskilte forhold i Hordaland som jeg som helse- og omsorgsminister bør være oppmerksom på, forutsetter jeg å bli informert om dette av Statens helsetilsyn.