Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:669 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ser statsråden for seg at det blir fri omsetning av skogseiendommer, herunder pris og hvem som man selger til, i nærmeste fremtid?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regjeringen har som mål at hele landet skal tas i bruk for å øke verdiskapningen og styrke lokalsamfunnene. Virkemidlene innen eiendoms- og bosettingspolitikken er sentrale elementer som støtter opp under dette. Jeg er derfor opptatt av å ha et lovverk som sikrer en langsiktig forvaltning av ressursene, og som ikke legger til rette for at det uten videre skal være mulig å ta ut kortsiktige gevinster. For å sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere er jeg også opptatt av at prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi som eiendommen har som bosted der dette er aktuelt. Samtidig må det ikke stilles krav om en urimelig høy egenkapital.

Våren 2009 la Regjeringen fram forslag til betydelige endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. Målet med endringene var bl.a. å legge til rette for utvikling og framtid i bygde-Norge gjennom større forutsigbarhet og raskere avgjørelser. Forslagene som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2009 viste at det var et klart flertall som ønsket de reglene som vi har i dag, dvs. at skogeiendommer ikke kan erverves uten konsesjon dersom ervervet ikke faller inn under unntaksbestemmelsene i konsesjonsloven §§ 4 og 5, og at priskontrollen skulle bestå. Høringen viste også at det var bred enighet om dagens regler.

Ved behandlingen av endringsforslagene uttalte et flertall i næringskomiteen i Stortinget at det bør gis mulighet til å heve boverdien for å øke omsetningstakten på landbrukseiendommer. Jeg er enig i denne vurderingen og departementet har derfor i 2010 hevet øvre ramme for tillegg av boverdi fra kr. 500 000 til kr. 1 500 000.

Jeg er opptatt av at lovverket til enhver tid er tilpasset de utfordringer vi står overfor. Jeg finner imidlertid ikke grunn til å foreta endringer i konsesjonsloven slik representanten spør om i nærmeste framtid.