Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:676 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I kjølvannet av Orklas salg av Elkem til kinesiske interesser har det dukket opp en debatt knyttet til om det bør opprettes et statlig eierstrukturfond som skal kunne investere i norske bedrifter. Jeg har gjennom mediene merket meg at personer både fra LO og statsråden selv har kommet med uttalelser om at dette er noe man vil se videre på. På denne bakgrunn vil jeg be om at statsråden utdyper om hva han tenker i så henseende.
Er dette noe Regjeringen jobber med, og i så tilfelle hvordan er det man da tenker dette organisert?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har en løpende diskusjon om hvordan det statlige eierskapet bør innrettes for å bidra til langsiktig vekst og industriell utvikling. I Soria Moria 2-erklæringen heter det at det statlige eierskapet skal opprettholdes på omtrent samme nivå. Gitt denne føringen er jeg opptatt av at staten skal ha god fleksibilitet i sin eierskapsutøvelse. Regjeringen vil komme tilbake til disse spørsmålene i den varslede stortingsmeldingen om statens eierskap.