Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:678 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Har statsråden sett på mulige endringer i regelverket for å sikre et fortsatt mangfold i barnehagesektoren og klargjøring av regelverket i forhold til å sikre de internasjonale barnehagene videre drift?

Begrunnelse

Det finnes flere internasjonale barnehager i Norge. Høyre mener mangfold i barnehagesektoren er positivt. I svar til representant Jan Tore Sanner 01.06.2010 svarer Kunnskapsministeren på spørsmål om opptakskriterier og opptakskrets for særlig de internasjonale barnehagene. Internasjonale barnehager er ikke særskilt omtalt i regelverket og samme regler for opptakskriterier gjelder derfor også for dem. Det har også versert andre uklarheter om hvorvidt de internasjonale barnehagene bryter med rammeplanen hva gjelder bruk av norsk språk og språkutvikling. I svar til sivilombudsmannen sier departementet at kravet om bruk av norsk språk i barnehagen har en uklar hjemmel i barnehageloven. Kunnskapsministeren sier avslutningsvis i svaret til representanten Sanner at det kan være grunnlag for å se på regelverket.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for arbeidet med språk, og henviser blant annet til at barnehagene i sitt arbeid skal fremme barnas norskspråklige kompetanse. Kravet til bruk av norsk språk i barnehagen er samtidig ikke regulert i en egen lovbestemmelse, og kan derfor sies å ha en uklar regulering i dagens barnehagelov. På denne bakgrunn kan det være grunnlag for å se nærmere på regelverket.

Etter vedtagelsen av ny formålsbestemmelse i barnehageloven har fokuset vært å innarbeide nødvendige endringer i rammeplanen for å harmonisere rammeplanen til den nye formålsbestemmelsen. Disse endringene i rammeplanen trer i kraft i disse dager. Det følger av St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen at rammeplanen skal ytterligere revideres. Som varslet i meldingen har regjeringen dessuten oppnevnt et offentlig utvalg, det såkalte Brustad-utvalget, som skal gjennomgå og vurdere behovet for endringer i lovverket for å sikre at reglene er tilpasset fremtidens barnehagesektor. Jeg mener at det i det videre arbeidet med rammeplanen og i oppfølgingen av Brustad-utvalgets innstilling vil være naturlig å se nærmere på spørsmålet om bruk av norsk språk i barnehagene.