Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:679 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva er begrunnelsen for at Extra-spillet ikke kan gis lengre konsesjonsperiode, økt omsetningsramme og mulighet til å ta ut høyere gevinst?

Begrunnelse

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering har som formål å tildele midler fra TV spillet Extra til helseprosjekter i regi av frivillige organisasjoner, innenfor områdene forebygging, rehabilitering og forskning. Fra 1997 har stiftelsen delt ut over 2, 5 milliarder kroner. Extra-spillet står i en særstilling i norsk lovgiving og drives gjennom en treårig konsesjon gitt av Kulturdepartementet som fastsetter rammevilkårene for spillet. Extra-spillet fremmer ikke spilleavhengighet i følge lotteritilsynet. Omsetningsrammen er på 20 millioner kroner pr. uke og maks gevinst er på kroner 2 millioner. I søknad om ny konsesjon fra 2010 ønsket man å heve omsetningsrammen til 25 millioner for å bedre konkurransebetingelsene i forhold til de andre spillene fra norsk tipping som blant annet har vesentlig høyere gevinsttak. Extra-spillet fikk ikke økt omsetningsramme ved sist konsesjonstildeling. Kulturdepartementet sier selv at det er viktig at Norsk tipping får videreutvikle sin spillportefølje for å bedre sine konkurransefortrinn opp mot for eksempel de utenlandske nettselskapene, det samme prinsippet bør gjelde for Extra-spillet i sin konkurranse med spillene fra Norsk Tipping.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er stiftelsen Helse- og Rehabilitering som eier rettighetene til tallspillet Extra. Norsk Tipping er operatør for spillet. Spillet Extra avholdes med hjemmel i lotteriloven mens de øvrige spillene som Norsk Tipping er operatør for avholdes med hjemmel i pengespilloven.

Extra-spillet har hatt en positiv inntektsutvikling fra oppstarten i 1996 og til nå. I 1996 var omsetningen 140 millioner, i 2006 var den nærmere 773 millioner mens den for 2009 oversteg 950 millioner kroner. Overskuddsutdelingen til Helse- og Rehabilitering var 36,5 millioner kroner i 1996, i overkant av 198 millioner i 2006 og nærmere 232 millioner i 2009.

Den prosentvise omsetningsøkningen har vært mye høyere for Extra-spillet enn for eksempel tallspillet Lotto, som fremdeles er Norsk Tippings mest innbringende spill. Ser man på omsetningsøkningen i prosent på disse to spillene fra 2006 til 2009, økte Lotto med under 1 %, mens Extra økte sin omsetning med nesten 19 %.

Av omsetningen i Extra skal minimum 50 % gå til premier. Denne gevinstprosenten er den samme som den som gjelder for Lotto og Joker.

Den 10. juli 2009 søkte stiftelsen Helse- og Rehabilitering om en utvidelse av konsesjonstiden fra 3 til 5 år og en økning av omsetningsrammene fra 20 millioner til 25 millioner pr. uke.

Kulturdepartementet valgte i 2009 ikke å utvide omsetningsrammene for Extra, og beholdt derfor også en konsesjonstid på 3 år. Hovedbegrunnelsen for ikke å gjøre endringer i 2009 var at Extras spillrammer og overskudd har økt mer enn snittet for Norsk Tippings spill de senere år, og at det blant annet av den grunn bør skje en gjennomgang av NTs øvrige spill (som pågår nå) før det tas stilling til om Extra skal utvikles ytterligere.

Fordelingen av overskuddet fra det norske lotteri- og pengespillmarkedet må sees under ett. Selv om stiftelsen Helse- og Rehabilitering ivaretar et viktig samfunnsformål og Extra-spillet naturlig føyer seg inn i Norsk Tippings portefølje av ansvarlige og attraktive spill, er det mange lotterier og pengespill i Norge som har et like forsvarlig og viktig samfunnsformål. I mange sammenhenger konkurrerer lotteriformålene om de samme kronene, og det er viktig for Kulturdepartementet å utforme en helhetlig og konsistent politikk på spillområdet.

Departementet vil imidlertid se nærmere på omsetningsrammene og konsesjonstiden for spillet Extra når gjeldende konsesjonsperiode løper ut i 2012.