Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:680 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er miljøvernministeren komfortabel med den uavklarte situasjonen kommuner og næringsdrivende er komet opp i etter at NOA har fremma nytt forslag på utviding av Markagrensen, uten at det etter stortingets lovbehandling ikke er kommet på plass omforent forvaltning av området trass stort lokalt ønske om dette, og ser statsråden det formålstjenlig å prioritere arbeidet med enkeltforslag før forvaltninga er avklart?

Begrunnelse

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har sendt forslag om utvidelse av Markagrensen i brev av 28 sept 2010. Nabokommuner og Markarådet er svært kritisk til dette forslaget og viser til at en etter stortingets lovbehandling burde prioriteres å få på plass en fremtidsretta forvaltning i tråd med Markaloven. Saken fremstår som om det er viktigere å få utviding av freda områder, fremfor å få en god forvaltning på plass. En slik hastebehandling på saken slik den nå fremstår skaper kun konflikter og gir ikke legitimitet til denne type vern. For fremtidig frivillig vern vil den også være svært skadelig.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etter markaloven § 2 er det anledning til å justere Markas grenser gjennom forskrift. I tråd med dette har flere kommuner og andre anmodet Miljøverndepartementet om endring av Markagrensen. Dette gjelder primært forslag om å ta områder ut av Marka, selv om flere kommuner også foreslår å legge enkelte mindre områder inn i Marka. Som representant Grimstad viser til, har også Naturvernforbundet i Oslo og Akershus anmodet Miljøverndepartementet om endring av Markas grenser, gjennom forslag om å utvide Marka til å omfatte 12 nye områder.

Miljøverndepartementet har avholdt enkeltvise møter med alle kommunene og andre som har fremmet forslag om grensejusteringer, inkludert Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. På møtene har forslagsstillerne fått anledning til å informere nærmere om sine forslag. Møtet med Naturvernforbundet ble avholdt 11. januar 2011. Til dette møtet inviterte vi også berørte kommuner, slik at de fikk anledning til å gi sine synspunkter på forslagene.

Departementet planlegger på bakgrunn av innkomne forslag å sende ut et høringsbrev med forslag til justeringer av Markas grenser i løpet av februar 2011. Forslagene fra Naturvernforbundet vil imidlertid ikke tas med i denne høringsrunden. Forslagene innebærer at forholdsvis store nye områder vil bli omfattet av markaloven, og dette vil få konsekvenser for grunneiere, kommuner mfl. En eventuell innlemming av disse områdene i Marka vil derfor kreve en grundig prosess. Ut over at forslagene fra Naturvernforbundet ikke vil omfattes av den kommende høringsrunden, har jeg ennå ikke tatt stilling til hvordan det skal arbeides videre med forslagene.

Jeg er for øvrig enig med representanten Grimstad i at det er viktig å få på plass en god forvaltning av Marka, og det synes jeg vi er på god vei til å få til.