Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:685 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): LO vil ha fond for å sikre norsk eierskap i bedrifter som skal selges. Næringsministeren har uttrykt seg positiv til forslaget. Et slikt fond vil medføre at kapital fra statens oljeformue tilføres det norske kapitalmarkedet. Derved tilføres norsk økonomi flere oljekroner.
Sett i lys av debatten rundt handlingsregelen - hvordan mener finansministeren at penger bruk fra et slikt fond ville påvirket presset i norsk økonomi?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Sparingen i Statens pensjonsfond utland utgjør, sammen med handlingsregelen, viktige pilarer i rammeverket for den økonomiske politikken. Rammeverket bidrar til å stabilisere den økonomiske utviklingen, bl.a. ved å gi et troverdig ankerfeste for aktørenes forventninger knyttet til bruken av oljeinntekter og håndteringen av de store, men varierende valutainntektene fra petroleumssektoren. Stortinget har tidligere trukket opp retningslinjer som tilsier at overføringen fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet slik det anslås i nysaldert budsjett. Det er viktig at troverdigheten til rammeverket ikke svekkes.

Et statlig kjøp av aksjer i norske selskaper vil normalt ha sin motpost i et statlig låneopptak. Virkningen på norsk økonomi avhenger ikke av om kjøpet gjøres direkte av staten eller av et statlig fond. Forslaget om et statlig fond for å sikre norsk eierskap i norsk næringsliv reiser flere spørsmål, herunder også om kapitalmarkedets virkemåte og omfanget av statlig eierskap. Regjerningen har varslet at det skal legges fram en ny stortingsmelding om statens eierskap i løpet av våren.