Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:687 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 25.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Regjeringen skal utarbeide en energimelding. Det er gledelig snuoperasjon. I en kronikk publisert på Senterpartiets internettside 31.08.09 skrev statsråden i respons til FrPs ønske om en energimelding at "Det er betegnende at FrP først og fremst vil ha mer papirarbeid og byråkrati ved å sette i gang utredninger og planer."
Hva er forskjellen på den energimeldingen statsråden ønsker og den energimeldingen FrP har etterlyst i mange år?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Den siterte formuleringen i kronikken på Senterpartiets hjemmeside 31.08.09 var knyttet til FrPs energipolitikk slik den framsto sommeren 2009 i lys av den fireårsperioden som da lå bak oss. Mitt hovedpoeng i kronikken var at FrPs alternativ var avslørende tamt. Jeg la i denne forbindelse vekt på at FrP i de foregående årene hadde kritisert regjeringen gang på gang for manglende handlekraft – og hva var så forslaget i FrPs 100-dagers plan – jo, mer utredninger.

Mens FrP primært er opptatt av mer planer i energipolitikken, er det for Regjeringen slik at det energipolitikken først og fremst trenger er handling. Dette har vi fulgt opp med omfattende tiltak over ett bredt felt. Bare i det siste året vi nå har lagt bak oss har regjeringen fått på plass flere milepæler i energipolitikken. I denne forbindelse vil jeg for eksempel peke på at regjeringen våren 2010 fikk på plass en ny havenergilov, som åpner nye muligheter for en helt ny energiform i årene som kommer. Samtidig har Regjeringen lagt et løp for bygging av sentrale kraftlinjer som Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal. Før jul undertegnet videre den svenske og den norske regjeringen en protokoll for et felles marked for sertifikater. Dette gir nye perspektiver for utbyggingen av fornybar energi i de to landene. Regjeringen har også trappet opp satsingen på energieffektivisering til et rekordnivå i 2011.

Regjeringens energipolitikk for denne stortingsperioden er trukket opp gjennom Regjeringens politiske plattform for 2009-2013. Tilsvarende lå den politiske plattformen for 2005-2009 til grunn for energipolitikken i forrige stortingsperiode. Etter Regjeringens vurdering har imidlertid tidspunktet nå kommet for å starte arbeidet med utformingen av energipolitikken videre framover. Som et grunnlag for utformingen av politikken for årene videre framover er det viktig å se på energipolitikken i et helhetlig langsiktig perspektiv. Dette er også bakgrunnen for at det som et ledd i arbeidet med meldingen vil bli nedsatt et energiutvalg som skal vurdere perspektivene fram mot 2030 og 2050.

Dette vil da altså også være en energimelding med en vinkling som vil være vesensforskjellig FrPs forslag til opplegg for en stortingsmelding i 2009, jf. også Olje- og energidepartementets brev av 10.02.09 vedrørende representantforslag 8:24 (2008-2009).