Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:688 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 25.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Statsråden sier til Klassekampen at kabling av sentralnettet ikke skal gjøres av estetiske hensyn, bare når det er nødvendig av hensyn til naturmangfoldet. I saken om kraftlinjer i Hardanger er det hensyn til estetikk som er mest grunnleggende argument, blant annet i forhold til turisters opplevelse/synsinntrykk av naturen.
Hvilke viktige utfordringer til naturmangfoldet ser statsråden som relevant i kraftlinjesaken i Hardanger?

Begrunnelse

http://www.klassekampen.no/58372/article/item/null/lovpriser-mastene

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vi har et klart mål om en robust kraftforsyningssikkerhet over hele landet. Samtidig har vi ambisiøse mål for utbygging av vår fornybare energi, det være seg vind eller vann. Da kommer vi ikke utenom å forsterke og oppgradere kraftforsyningsnettet i betydelig grad. Vi må derfor tåle å se anlegg for produksjon og overføring av kraft. At en kraftledning og kraftmaster er synlige fra der folk bor, ferdes eller har hytter er ikke i seg selv tilstrekkelig til å vedta bruk av kabel.

Spørsmålene om naturmangfold på strekningen Sima-Samnanger er det grundig redegjort for i departementets klagevedtak av 2. juli 2010. Hensynet til landskap og uberørt natur, friluftsliv, fugl, naturtyper og vegetasjon, villrein og annet hjortevilt er grundig belyst og nøye vurdert. Av hensyn til samlet belastning for naturmangfoldet ble det fastsatt vilkår om omlegging/sanering av bestående ledningsanlegg. Det ble pålagt avbøtende tiltak gjennom krav til miljøplan og transportplan av hensyn til naturmiljø for å unngå eller redusere negative miljøvirkninger. Jeg vil også gjøre representanten oppmerksom på at klagevedtaket inneholder en omfattende og inngående redegjørelse og vurdering av hensynet til reiseliv og turisme, skog- og jordbruk, tamrein og kulturminner.