Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:693 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Norsk Fosterhjemsforening utfører i dag viktig arbeid med å bistå fosterforeldre med rådgivning, oppfølging og veiledning, men har pr i dag ikke nok kapasitet til gi all den bistanden som det er behov for.
Vil departementet vurdere å gi økt støtte til fosterhjemsforeningen slik at foreningen får mulighet til å gi bedre oppfølging til sine medlemmer og dermed styrke den generelle støtten og veiledningen til fosterforeldre?

Begrunnelse

Norsk Fosterhjemsforening representerer mange av landets fosterhjem og får naturlig nok svært mange henvendelser fra fosterforeldre om mange ulike sider ved det å være fosterforeldre. De utfører også på mange andre måter et viktig informasjonsarbeid overfor fosterforeldrene. Det er bred enighet om at det er et stort behov for å styrke oppfølgingen og støtten rundt de familiene som tar på seg ansvaret med å være fosterhjem. Fosterhjemsforeningen bør ses på som et positivt redskap i denne sammenheng.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Norsk fosterhjemsforening (NFF) er en viktig interesseorganisasjon som spiller en sentral rolle for mange fosterforeldre. Foreningen bistår fosterhjem med verdifull informasjon ved blant annet å arrangere samlinger, kurs og temakvelder, og ved å gi fosterforeldre råd og veiledning. Formålet til foreningen er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

For departementets del er Norsk fosterhjemsforening en nyttig ressurs for synspunkter og tilbakemeldinger knyttet til fosterhjemsarbeidet. Eksempelvis kan nevnes at i november 2010 var generalsekretæren og syv nåværende og tidligere fosterforeldre invitert til et lytte- og innspillsmøte med politisk ledelse. På møtet fikk fosterforeldrene, som kom fra forskjellige kanter av landet, komme med sine erfaringer med barnevernet og fortelle om arbeidet de utfører. Møtet var et ledd i å få fram fosterforeldrenes erfaringer og deres synspunkter på hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre.

Fosterhjemsforeningen var samme måned også invitert til et møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om studiestøtte for barnevernsbarn.

I tillegg til dette er Norsk fosterhjemsforening en viktig høringsinstans for departementet, og er for øvrig representert i Barnevernpanelet som ble nedsatt rett før jul. Panelet skal komme med anbefalinger og råd til hvordan barnevernet i Norge kan utvikles til barnets beste.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet støtter Norsk fosterhjemsforening økonomisk. Foreningen søkte om driftstilskudd for sentral og lokal virksomhet i 2010 på til sammen 3 millioner kroner. Departementet innvilget søknaden med det ansøkte beløp. Dersom foreningen søker om et høyere driftstilskudd for 2011 vil departementet konkret vurdere dette.