Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:699 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 25.01.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndtering av ubåten U-864 er nylig offentliggjort. Nå skal utredningen gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Ved tidligere behandling av denne saken har bruk av kvalitetssikring fra konsulent uten erfaring fra bergning/hevingsoppdrag stoppet gjennomføring av anbud om heving etter anbudsrunde.
Hvordan vil statsråden sikre at konsulentene som nå skal kvalitetssikre konseptvalgsutredningen har tilstrekkelig og troverdig kompetanse innen bergning/heving?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Stortingsrepresentant Sortevik hevder i brevet at det tidligere i denne saken har vært benyttet kvalitetssikring fra konsulent uten erfaring fra hevingsoppdrag. Jeg vil tro det her vises til kvalitetssikringen (KS2) av heving av U-864 som ble gjennomført av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt. Denne ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet i desember 2009. I mitt svar av 13. januar 2010 på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sortevik om samme sakskompleks står det:

”Siden 2000 har statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 mill. kroner vært undergitt særskilt kvalitetssikring av kostnadsanslag og styringsgrunnlag. Kvalitetssikringen foretas av særlig kvalifiserte, private virksomheter som har inngått rammeavtale med Finansdepartementet.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt er blant de selskap som er prekvalifisert av Finansdepartementet til å gjennomføre ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsgrunnlag. Dersom konsulentene finner det nødvendig å trekke inn ekstern kompetanse, kan de gjøre det.”

Det er Metier AS og Møreforsking Molde AS som skal gjennomføre kvalitetssikring (KS1) av den foreliggende konseptvalgutredningen om U-864. Disse selskapene er prekvalifisert av Finansdepartementet til å gjennomføre slik kvalitetssikring.

Konsulentene vil kunne trekke inn ekstern kompetanse der de selv ikke innehar den nødvendige kompetansen.

Jeg er trygg på at de valgte konsulentene vil kunne gjennomføre en faglig god kvalitetssikring. Dette vil bidra til å gi regjeringen et godt grunnlag for en beslutning i saken.