Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:701 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden legge frem tall på utbetalinger de siste ti årene på erstatninger for tap av tamrein som er omsøkt, dokumentert og erstattet, fordelt på kategorier for erstatning, herunder blant annet tap på grunn av rovdyr, påkjørsler, naturskader som snøras, etc.?

Begrunnelse

Det er vanskelig å finne en oversikt over alle typer erstatningsordninger som faller innenfor eller utenfor reindriftsavtalen.
Undertegnede ønsker en oversikt over hvilke kapitler og poster på statsbudsjettet som har utbetalinger av erstatninger som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen.
Undertegnede ønsker også en tallmessig oversikt for de ti siste årene over tap av tamrein som er omsøkt, dokumentert og erstattet.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I Totalregnskapet for reindriften som legges frem hvert år, presenteres det en oversikt over erstatning for tap av rein. Her inngår erstatninger for tap av rein til rovvilt, erstatninger over reindriftsavtalen ved omfattende tap av rein, beregnede erstatninger fra Jernbaneverket for rein drept av tog og beregnede erstatninger fra forsikringsselskapene for rein drept i trafikken.

Tabell med oversikt over erstatning for tap av rein i driftsperioden 2000/2001 – 2009/2010 følger vedlagt. Av denne oversikten fremgår bl.a. den totale erstatningsutbetaling til reindriften, rovvilterstatning, antall erstattede dyr samt hvor stor andel rovvilterstatningen utgjør i forhold til oppgitte rovvilttap.

Det fremgår av tabellen at rovvilterstatningene utgjør 90 - 95 % av de samlede erstatningsutbetalingene i denne perioden. Øvrige utbetalinger er i hovedsak erstatning for tap grunnet påkjørsler av tog og rein drept i trafikken. Ordningen over reindriftsavtalen med erstatning ved omfattende tap av rein, kommer i svært liten grad til anvendelse. I løpet av de siste ti årene var det kun i 2000/2001 det ble utbetalt slik erstatning (totalt 47 000 kr).

Når det gjelder spørsmålet om hvor stor andel av tapene som er dokumentert, har ikke Landbruks- og matdepartementet en slik oversikt. Dersom det ønskes mer informasjon om rovvilterstatningen, vil jeg anbefale at dette tas opp med Miljøverndepartementet som ansvarlig departement. Videre må en eventuell tilsvarende henvendelse for erstatning på grunn av påkjørsler rettes til Samferdselsdepartementet.

År Total erstatning (1000 kr) Erstatning rovvilt (1000 kr) Antall dyr erstattet Omsøkt tap Samlet tap Erst. tap i forh. til oppgitte rovvilttap 1)

2009/2010 63 460 60 155 19 233 65 995 77 758 29 %

2008/2009 60 703 56 779 20 392 65 179 80 160 30 %

2007/2008 43 020 39 511 14 061 55 325 66 406 25 %

2006/2007 35 134 32 570 15 390 51 418 62 313 29 %

2005/2006 29 474 26 401 13 009 60 197 72 409 22 %

2004/2005 22 414 20 428 11 417 ca 48 000 ca 58 700 24 %

2003/2004 22 036 20 178 10 415 ca 39600 ca 47 000 26 %

2002/2003 25 157 23 391 10 741 ca 35900 ca 42 900 30 %

2001/2002 37 162 35 545 11 988 ca 38 600 ca 48 000 31 %

2000/2001 34 703 31 656 20 033 ca 59 500 ca 72 200 34 %Oppgitte rovvilttap i forhold til oppgitte totale tap har i hele perioden (unntatt driftsåret 2007/2008) ligget på 80-85% (2007/2008; 75%)