Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:702 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statsråden har i forbindelse med uroen knyttet til utsettelsen av byggingen av et nytt sykehus i Molde og eventuelt samling av akutt og føde i Helse Nordmøre og Romsdal bedt Helse Midt- Norge om å vurdere å samle begge helseforetakene i Møre og Romsdal til ett helseforetak.
Med bakgrunn i den uro som har vært den senere tid knyttet til disse problemstilingene, kan jeg be statsråden utdype hva som er hensikten med en slik samling, og om en da skal samle all administrasjon ett sted og at funksjoner skal omfordeles?

Begrunnelse

Vi har i lengre tid nå hatt stor uro i Møre og Romsdal knyttet til om det skal bygges et nytt Molde sykehus, hvor mange sykehus i regionen skal kunne ha akutt og fødetilbud og om det skal være ett eller to helseforetak i Møre og Romsdal. Bråket oppstod som en reaksjon på vedtaket om nedleggelse av akutt og fødetilbudet i Kristiansund dersom en skulle kunne bygge et nytt sykehus i Molde. Resultatet av dette ble mye støy og bråk som til slutt endte med at nytt sykehus i Molde er utsatt og nye utredninger er satt i gang. Et slikt nytt oppdrag er at det skal vurderes å samle de to helseforetakene i Møre og Romsdal til ett helseforetak. Dette skaper da nye spørsmål om hva det er en ønsker å oppnå med dette. En helt naturlig konsekvens er selvfølgelig at det skal være en hovedadministrasjon som skal komme til erstatning for dagens to. Hvilken er det da som skal bort. Er det administrasjonen i Molde som skal tas bort eller vil man nå også vurdere å flytte den administrasjon som ligger i Ålesund til Molde. Et annet spørsmål som melder seg er om en nå skal sette i gang en ny debatt om hvilke funksjoner som skal ligge hvor i fylket etter at en har klart å komme frem til en god løsning etter mange år med stridigheter om hva skal ligge hvor. Ser statsråden nytten av at en nå får ro i sykehusvesenet i dette distriktet av hensyn til rekruttering og pasienttrygghet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Mitt hovedanliggende i denne saken er at alle innbyggerne i Møre og Romsdal skal ha et best mulig kvalitetsmessig spesialisthelsetjenestetilbud.

Gjennom helseforetaksreformen er de regionale helseforetakene gitt et helhetlig sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i sin region. For å oppfylle sørge-for-ansvaret må det etableres en hensiktsmessig sykehusstruktur og en arbeidsdeling mellom sykehus som sikrer målet om likeverdige helsetjenester av god kvalitet.

Når det gjelder organiseringen av sykehusene i Møre og Romsdal, mener jeg at for å kunne tilby innbyggerne et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud, må det legges til rette for en bedre samordning av tilbudet i regionen. Jeg har derfor i foretakmøtet den 25. januar 2011 bedt Helse Midt-Norge innføre ett felles helseforetak i Møre og Romsdal innen 1. juli 2011.