Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:739 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har over lengre tid blitt arbeid med å få til en bedre utnyttelse av den kapasitet som fiskeflåten kan innebære i både oljevernberedskapen og innen slepebåtberedskapen. Det kan imidlertid se ut som om at man ikke klarer å komme til enighet om i hvor stor grad de større fiskebåtene kan være med å bidra dersom katastrofen skulle være et faktum. Jeg tillater meg derfor å stille statsråden følgende spørsmål:
Er det nå skrevet under en avtale med fiskeflåten om hvordan de kan bidra inne oljevernberedskapen og slepebåt?

Begrunnelse

Den norske fiskeflåten består i dag av en rekke større og mindre fartøyer som er vant med å håndtere vanskelige operasjoner til sjøs. Dersom en hadde klart å utnytte den kapasitet og kompetanse denne næringen sitter inne med innen både slepebåtkapasitet og ikke minst innen oljevernberedskapen så ville dette være et verdifullt tilskudd til dagens beredskap langs kysten. det er selvfølgelig gledelig med den økningen en nå har klart å få på plass innen slepebåtberedskapen langs kysten, men det ville likevel vært en betydelig styrking dersom også de større fiskefartøyene også kunne nyttes i så henseende. Når det gjelder styrkingen av oljevernberedskapen så sier det sg selv at her er tiden en svært viktig faktor for å kunne begrense skade. Da er det viktig å kunne gjøre seg nytte av det som finnes av kompetanse. På denne bakgrunn finner jeg grunn til å be statsråden ta kontakt med fiskerinæringen for å få på plass en bred avtale der fiskefartøy kan utgjøre en større del av både slepebåtberedskapen og oljevernberedskapen.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det er i statsbudsjettet for 2011 bevilget midler over Fiskeri - og kystdepartementets budsjett til videreføring av den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet og etablering av en tilstedeværelseskontrakt med et slepefartøy på Vestlandet. Den statlige beredskapen på dette området ivaretas gjennom kontrakter med private slepefartøy. Staten har per i dag ikke inngått slepeberedskapskontrakter med fiskefartøy. Bakgrunnen for dette er vurderinger av hvilke tekniske krav et fartøy bør etterkomme dersom det skal inngå i en forberedt og planlagt beredskap. Fiskefartøy tilfredsstiller generelt ikke disse kravene. Disse vurderingene fremkommer i rapporten ”Nasjonal slepeberedskap” fra 2006. Jeg vil imidlertid presisere at fiskefartøy, i likhet med mange andre fartøystyper, kan gjøre en utmerket jobb med å assistere mindre fartøy.

Når det gjelder oljevernberedskap, kan fiskefartøy og andre egnede fartøy som ikke primært er bygget for oljevern være en viktig beredskapsressurs under oljevernaksjoner. For å sikre sikkerheten ved slike operasjoner, arbeider Nærings- og handelsdepartementet med å fastsette en ny forskrift om krav til fartøy og mannskap som skal inngå i en slik beredskap. Når forskriften er fastsatt, vil operatørselskapene og Kystverket kunne inngå beredskapsavtaler med fartøy som tilfredsstiller kravene i forskriften.

Kystverket er i statsbudsjettet for 2011 tildelt midler til å inngå beredskapsavtaler med fartøy. Jeg legger til grunn at Kystverket vil starte arbeidet med å inngå slike avtaler så snart ovennevnte forskrift er på plass. Når det gjelder stortingsrepresentant Harald T. Nesviks spørsmål om det er underskrevet en avtale med fiskeriflåten om hvordan de kan bidra i oljevernberedskapen, vil jeg minne om at staten er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Det betyr at anskaffelser så langt det er mulig skal være basert på konkurranse og at objektive og ikke-diskriminerende kriterier skal legges til grunn ved valg av tjenesteleverandør. Hvilke fartøy Kystverket vil inngå beredskapsavtaler med vil derfor være basert på en samlet vurdering av innkomne tilbud. Det er imidlertid ikke noe i veien for at den enkelte fisker, eller andre fartøyseiere, selv tar initiativ til å få sitt fartøy og mannskap sertifisert til å kunne delta i oljevernøvelser og aksjoner.