Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:703 (2010-2011)
Innlevert: 18.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at brukerbetalingen på veiene oppleves mest mulig rettferdig, også geografisk, og hvordan vurderer statsråden helheten i bompengesystemet i Norge?

Begrunnelse

Brukerfinansiering/bompenger er mange steder et fornuftig virkemiddel. Kombinasjon av statlige midler, fylkeskommunale midler og brukerfinansiering bidrar til å realisere viktige veiprosjekt. Det er bra.
For at et slikt system skal kunne opprettholdes er det viktig at ordningen ikke oppleves urimelig, eller svært urettferdig, blant annet med tanke på geografi. I enkelte områder ser vi at det er tendenser til fortetting av bomstasjoner, noe som kan være til ekstra stor belasting for enkelte. Det vil derfor være fornuftig å se nøye på helheten i brukerbetalingssystemet, nettopp med formål å sikre et mest mulig robust og bærekraftig system fremover.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Prinsipper for bompengefinansiering har vært forelagt Stortinget ved en rekke anledninger, blant annet i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Etter regjeringens vurdering bør praktiseringen av prinsippene være mest mulig lik, uavhengig av hvor i landet bompengeinnkrevingen finner sted. Samtidig er det viktig at prinsippene ikke er så rigide at de hindrer gjennomføring av prioriterte prosjekter, bl.a. i mer trafikksvake områder. Stortinget har også ved flere anledninger sluttet seg til at disse prinsippene fravikes i enkelte saker.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) legges det ikke opp til å sette noe ”tak” på totalt antall bompengeprosjekter. Regjeringen mener det bør gjøres en konkret vurdering ved hvert enkelt nytt prosjekt, slik at ikke bompengebelastningen blir for stor i enkelte områder. Også bompengeprosjekter på fylkesvegnettet må vurderes av regjeringen i forhold til aktivitetsnivå og bompengebelastning på linje med prosjekter på det statlige vegnettet. For å få forsert utbyggingen legges det imidlertid opp til å utnytte en stor del av det bompengepotensialet som finnes, forutsatt at det er lokalpolitisk vilje til dette.

Et grunnleggende prinsipp i bompengepolitikken er at alle bompengeprosjekter skal være lokalt initiert og vedtatt lokalt. Det er viktig at disse lokalpolitiske vedtakene om bompengefinansiering er basert på gode prosesser der alle konsekvenser er vurdert før vedtak fattes. Dette vil sikre legitimitet hos innbyggerne. Også den totale bompenge- belastningen for trafikantene i et område bør vurderes i de lokale prosessene. Videre er det viktig at trafikantene opplever god sammenheng mellom betaling og nytte. I tilfeller der det er aktuelt med utvidelse av en eksisterende bompengeordning, skal prinsippene for bompengeprosjekter følges på samme måte som for nye bompengeprosjekter.