Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:711 (2010-2011)
Innlevert: 18.01.2011
Sendt: 19.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Den 17.01.11 har VG en artikkel som viser til stor økning av elever som har behov for spesialundervisning. I artikkelen uttrykkes det bekymring for at mange elever får spesialundervisning for sent. Dette kan tyde på at det tar lang fra en elev er oppmeldt til PPT før eleven får et vedtak som er nødvendig for å få spesialundervisning.
Finnes det en nasjonal oversikt over hvor mange elever som venter på utredning fra PPT for å få spesialundervisning?

Begrunnelse

Elever har ikke rett til spesialundervisning før det er fattet vedtak av faginstans, som oftest er pedagogisk-psykologisk tjeneste. I mange kommuner tar det veldig lang tid før eleven er utredet. Dette kan medføre at elever muligens kunne klart seg med adskillig mindre spesialundervisning dersom dette ble satt inn tidlig. Dagens praksis med lang ventetid kan forsterke lærevanskene til elever og gjøre de enda større.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Opplæringsloven § 5–6 legger til grunn at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesten skal gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling bidra til at opplæringen legges bedre til rette for elever med særskilte behov. En viktig del av PP-tjenestens arbeid er å utarbeide sakkyndig vurdering som grunnlag for et eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning.

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert PP-tjenesten i Norge. Rapporten Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten (2009) viser at det er stor variasjonsbredde i hvordan PP-tjenesten organiserer seg, men at organiseringen har liten betydning for ventetiden. Undersøkelsen viser at 77 prosent av PP-tjenestene som er undersøkt har en ventetid innenfor tre måneder fra tilmelding mottas til tiltak er iverksatt. 56 prosent av PP-tjenestene har en ventetid innenfor to måneder. 23 prosent har en ventetid på over tre måneder.

I Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) gis det hvert år en oversikt over antall tilmeldinger til og antall tilrådninger fra PP-tjenesten, i tillegg til andre indikatorer for spesialundervisningen og PP-tjenesten. Det føres ikke løpende nasjonal oversikt over ventetiden i PP-tjenesten, eller andre indikatorer ved spesialundervisningen, men hver kommune bør ha oversikt over antall tilmeldinger og saker som er under behandling. Ventetid har vært et viktig tema i fylkesmennenes tilsyn, og kommuner som tidligere har hatt relativt lang ventetid, har etter avvik i tilsynene gjort en god jobb med å redusere ventetiden.

Det er ellers viktig å understreke at eleven i et visst omfang kan få et undervisningsopplegg som er tilpasset behov og forutsetninger samtidig som saken er til behandling i PP-tjenesten. I mange tilfeller har PP-tjenesten og skolen løpende dialog om tilmeldte saker og saker som vurderes tilmeldt. Saksbehandlingstiden styres heller ikke utelukkende av PP-tjenesten alene – ofte blir andre instanser involvert i PP-tjenestens arbeid, eksempelvis kan nødvendig utredning hos barne- og ungdomspsykiatrien, fastlegen, habiliteringstjenesten eller Statped bidra til å utvide saksbehandlingstiden. I en del tilfeller kan det være vanskelig å unngå lengre saksbehandlingstid enn tre måneder.

Jeg viser ellers til at regjeringen i løpet av 2011 vil legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov.