Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:506 (2010-2011)
Innlevert: 10.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 16.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva gjøres med problemet mårhunden representerer i den norske faunaen?

Begrunnelse

Levende mårhund er fanget i Norge og er av mange vurdert som svært skadelig for mennesker og norsk fauna som bærer av bendelorm og rabies. Videre utgjør den en stor fare spesielt i våtmarksområde der den kan ødelegge fuglelivet fullstendig i slike områder. Det er kjent at mårhunden er svartelistet og derved jaktbar, men dette fremstår som lite målrettet dersom dette er eneste tiltak for å fjerne denne uvelkomne arten i norsk fauna.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Både norske og svenske forvaltningsmyndigheter vurderer situasjonen med innvandrende mårhund som alvorlig. Direktoratet for naturforvaltning la i 2008 fram en handlingsplan mot mårhund. Målsettingen med handlingsplanen er så langt råd å hindre innvandring av mårhund til Norge. I de tilfeller der individer påvises, skal disse forsøkes tatt ut så raskt som mulig.

Handlingsplanens viktigste tiltak er:

- Sammenstille og bygge opp kunnskap om forekomster og utbredelse av mårhund i Norge.

- Koordinere informasjonsflyt.

- Kartlegge potensielle innførselsveier til Norge.

- Etablere et system for tidlig varsling når arten observeres.

- Gjennomgå erfaringer fra beskatningsmetoder i andre land, engasjere og skolere personell, samt sikre uttak av mårhund når arten er påvist.

- Overvåke mårhund i form av kontinuerlig registrering av spor, eventuelt i kombinasjon med feller, i samarbeid med svenske myndigheter.

- Øvrig samarbeid med svenske og finske myndigheter om tiltak.

- Forskning, herunder genetiske undersøkelser, forskning på spredningsadferd og etablering av database med informasjon om materiale hentet fra døde mårhunder.

Statens naturoppsyn har en viktig rolle når det gjelder kartlegging og uttak av mårhund. Alle meldinger meldes til Statens naturoppsyn, som så følger opp meldingene. I 2010 har de mottatt og fulgt opp 43 konkrete meldinger bare i Sør-Trøndelag.

1. september 2010 ble det iverksatt et stort EU-Life prosjekt med Sverige, Finland og Danmark som deltakere, med totalbudsjett på i underkant av 43 mill kr. Norge er med på å finansiere prosjektet, og er representert i styringsgruppen for prosjektet. Hensikten er å hindre etablering/utrydde mårhund fra Sverige og Danmark samt å sørge for at innvandring fra Finland til Sverige minimaliseres. Norge tilgodeses direkte gjennom den innsats som gjøres i prosjektet, og virkemidlene er lik de som er nevnt i den norske handlingsplanen. Direktoratet har også stilt ROVBASEN til disposisjon for prosjektet for datalagring og administrasjon av feltarbeidet.