Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:714 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 19.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens vurdering av ideen om et prosjekt på Sri Lanka knyttet til å gi hjelp til kvinner på singalesisk og tamilsk side som har mistet sine menn i krigshandlingene og dermed står alene med forsørgeransvaret, og vil dette være noe som departementet kan bidra finansielt til?

Begrunnelse

De omfattende krigshandlingene i Sri Lanka gjennom mange år har ført til at svært mange menn – både på singalesisk og tamilsk side - har blitt drept. Et resultat av dette er at flere tusen kvinner, i tillegg til å ha blitt enker, også er blitt eneforsørgere for sine barn og ofte også for eldre medlemmer av familien.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kvinners utsatte rolle i konfliktsituasjoner og kvinners rolle i en freds- og gjenoppbyggingsfase er et fokusområde i norsk utenrikspolitikk.

I Sri Lanka var kvinner i en sårbar posisjon under krigen og det er en stor gruppe krigsenker. Disse har krav på vår støtte. De er også en ressursgruppe som er sentrale i gjenoppbyggingen av de krigsherjede områdene. Gjennom vår ambassade i Colombo støtter vi en rekke prosjekter som har et spesielt fokus på kvinner og kvinneledete husholdninger.

Det er noe uklart om representanten Grandes spørsmål dreier seg om et konkret prosjektforslag, eller om hun ønsker nærmere informasjon om hvilke prosjekter og planer Norge har for bistand til Sri Lanka på dette feltet. Nedenfor redegjør jeg for norsk innsats for å styrke kvinners posisjon på Sri Lanka.

Gjennom FNs landbruksorganisasjon FAO støtter vi et prosjekt hvor det fokuseres spesielt på distribusjon av trær, planter, såkorn og fjærfe. Dette gis til kvinnene slik at de kan dyrke matvarer i nærheten av husene sine. I Jaffna støtter Norge FNs utviklingsprogram sitt gjenoppbyggingsprosjekt hvor kvinneledete husholdninger blir gitt prioritet.

Vi har inngått et samarbeid med organisasjonen Sewalanka for å bidra til at befolkningen i nord får muligheten til å klare seg selv. Hele programmet har fokus på kvinner, og i særdeleshet på krigsenker. Flere av kvinnene ønsker å starte små butikker og får opplæring og pengestøtte til dette.

Norge støtter den lokale organisasjonen Sinhala Tamil Rural Women’s Network. Prosjektet har som formål å styrke kvinners posisjon for forsoning og konfliktforebygging. Både singalesiske og tamilske kvinner er målgruppen.

For tre år siden fantes det ikke kvinnelige mineryddere i Sri Lanka, og Norge har vært en pådriver for å få de ulike mineryddingsorganisasjonene til å ansette kvinner. De fleste av de kvinnelige minerydderne er enker etter krigen med forsørgeransvar for sine familier.

Norge skal gradvis trappe ned bistanden som ledd i normaliseringen av forholdet til Sri Lanka. Det planlegges derfor ikke nye store initiativ, og det er lite rom for samarbeid med nye aktører og nye prosjekter. Jeg kan likevel forsikre representanten om at fokuset på kvinners rolle vil ivaretas også i framtidig støtte til og dialog med Sri Lanka.