Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:716 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Den siste tids positive trafikkutviking innen luftfart i antall reisende, bidrar til økte inntekter, og bedrer driften av flyplassene. Dette er utvilsomt et gode for Avinor og driften av flyplassene i Norge. Samtidig så vet vi at Avinor har store utfordringer på investeringssiden. Både terminaler, rullebaner m.m. må bygges ut mange steder.
Kan statsråden oppgi investeringsbehov og investeringstiltak i prioritert rekkefølge på våre flyplasser for tidsrommet 2011-2018?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I et aksjeselskap som Avinor har styret et helhetlig ansvar for økonomien i selskapet. Dette inkluderer beslutninger om hvor mye og hvor det skal investeres. Samferdselsdepartementets rolle er å sørge for at Avinor har rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å løse de oppgavene det er pålagt.

I investeringsplanen for 2011–2020 har Avinor planlagt investeringer for til sammen 24 mrd. kr. La meg understreke følgende: Planen blir rullert hvert år, og investeringene det enkelte år blir tilpasset den økonomiske situasjonen for selskapet til enhver tid er i.

Som følge av veksten i flytrafikken har Avinor behov for å øke kapasiteten på de største lufthavnene i årene framover. Det største enkeltprosjektet i neste tiårsperiode er ny terminal 2 ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Regjeringen ga konsesjon i desember 2010 og styret fattet vedtak om utbygging i januar 2011. Den nye terminalen skal stå ferdig i 2017 og vil øke kapasiteten fra 23 millioner til 28 millioner passasjerer årlig. Ved Bergen lufthavn, Flesland, ønsker Avinor å øke kapasiteten, blant annet gjennom bygging av en ny terminal. Avinor forventer å vedta utbyggingen i 2012, og den nye terminalen skal etter planen stå ferdig i 2018. Ved Stavanger lufthavn, Sola, skal en utbygging av terminalen etter planen stå ferdig i 2013. Kapasiteten vil da være økt fra 3,4 millioner til 4,0 millioner passasjerer årlig. Tilsvarende skal en planlagt ombygging av terminalen på Trondheim lufthavn, Værnes, øke kapasiteten til 5,0 millioner passasjerer årlig. Også dette prosjektet er tenkt ferdig i 2013. På de regionale lufthavnene Kristiansand/Kjevik, Kristiansund/Kvernberget planlegger Avinor også utvidelser av terminalene. På Tromsø lufthavn, Langnes, skal nytt sikringsbygg etter planen stå ferdig i 2012. På de øvrige lufthavnene vil Avinor konsentrere seg om å ivareta dagens infrastruktur og tilfredsstille krav fra myndighetene. Det er blant annet behov for å oppgradere eller bygge nye tårn ved 11 lokale lufthavner. Etter planen skal disse investeringene være avsluttet i 2017.

Avinor har i flere år hatt et investeringsprogram for å tilfredsstille kravene i forskriften om utforming av store flyplasser. Etter planen skal dette programmet være avsluttet i 2013. I hovedsak omfatter programmet investeringer i sikkerhetsområder rundt rullebanene og lysanlegg.

Innen flysikringsvirksomheten skal Avinor blant annet fullføre et investeringsprogram som skal bedre radardekningen. Videre skal Avinor gjennomføre investeringer for å nå målene som er satt for det felleseuropeiske luftrommet.

Tilleggssvar 14. februar 2011:

Korrigert opplysning.

Jeg viser til svar på spørsmål 716 til skriftlig besvarelse i brev av 1. februar i år. Som følge av en inkurie ble det i brevet opplyst at den nye terminalen på Bergen lufthavn, Flesland, etter planen skulle stå ferdig i 2018. Det korrekte er at terminalen er planlagt ferdigstilt i 2016.