Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:719 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Det fremkommer stadig bekymringsmeldinger om barn under barnevernets omsorg som tar eller forsøker å ta sitt eget liv på grunn av den situasjonen de er satt i av myndighetene. Det er et politisk ansvar å sikre systemer som bidrar til å hindre slike tragedier.
Jeg ber statsråden oversende dokumentasjon knyttet til antall barn under barnevernets omsorg, herunder barn i institusjon eller fosterhjem, som har tatt eller forsøkt å ta eget liv og hvilke tiltak er gjennomført for å forebygge slike tragedier?

Begrunnelse

I mange år har det vært sterkt fokus på store utfordringer i barnevernet. Etter å ha fått en del henvendelser fra familier som føler seg maktesløse overfor inngrep fra barnevernet på den ene siden og andre fra andre som mener barnevernet er for passive og griper for sjeldent inn er det åpenbart at bildet rundt barnevernet er mangfoldig. Imidlertid er det ved flere anledninger pekt på at andelen selvmord blant barn som er under barnevernets tilsyn, herunder barn i barneverninstitusjon eller fosterhjem, er langt høyere enn for andre grupper.
Denne problemstilingen er særdeles alvorlig og det er avgjørende at barnevernet har et bevisst forhold til denne problemstillingen. Omsorgsovertakelse er et dramatisk virkemiddel som noen ganger må benyttes. Men i de tilfellene hvor omsorgsoverdragelse oppleves som et nytt overgrep fra barnets side, vil barnets psykiske tilstand kunne bli dramatisk forverret og ende med fullstendig tragedie.
Disse forholdene er så vanskelige å håndtere politisk at resultatet ofte blir at ingen egentlig tar sakene opp og følger dem.
Basert på de bekymringsmeldingene jeg har fått rundt dette, mener jeg dette er et av de områdene en barneminister må ha hovedfokus på.
Barn som er under barnevernet omsorg må følges tett og det er avgjørende at en evner å forstå barnets situasjon og at en kan forebygge ytterligere tragedier.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Barnevernmyndighetene arbeider målrettet for å gi et best mulig tilbud og beskyttelse til barn som har behov for det. Jeg kan forsikre representanten om at barnevernet tar bekymringer knyttet til barn og unges liv og helse på alvor og iverksetter nødvendige tiltak for å beskytte de.

Selvmord blant barn og unge er dypt tragisk, enten det skjer under barnevernets omsorg eller ikke. Nasjonalt gjaldt dette for 4 barn og unge mellom 10-14 og for 35 barn og unge i aldersgruppen 15-19 år i 2009. Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at dette har vært tilfelle for 4 barn og unge som har vært plassert på barneverninstitusjon i perioden 01.01.2004 til august 2010. Ikke alle barn som er plassert på institusjon er under barnevernets omsorg. Det er imidlertid sannsynlig at noen av disse barn og unge har vært under barnevernets omsorg, fordi de er en spesielt sårbar gruppe. Tallene tyder på at selvmord forekommer sjeldnere blant barn som er under plasseringstiltak i regi av barnevernet enn barn som ikke er det.

Vi har ingen dokumentasjon som tyder på at barn under barnevernets omsorg tar livet av seg pga vedtak barnevernsmyndighetene har fattet.

Det er viktig at barnevernet har et godt samarbeid med helsemyndighetene, som har ansvar for behandling av barn og unges psykiske helse. Det inngår i barnevernets omsorgsansvar å henvise barn og unge som har behov for det til psykisk helsevern slik at deres hjelpebehov kan kartlegges og imøtekommes. Dette betyr at dersom barnevernet har mistanke om at det er fare for at barn og unge er suicidale, skal psykisk helsevern kontaktes for øyeblikkelig hjelp. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har også samarbeidsavtaler med psykisk helsevern i alle regioner og mange steder også egne lokale samarbeidsavtaler for å sikre at barn i våre tiltak får den hjelpen de har behov for.

Videre driver Bufetat kvalitetssikring av statlige barneverninstitusjoner og godkjenning av private og kommunale institusjoner i henhold til barnevernlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne. Dette innebærer at alle institusjoner både ved oppstart og ved årlig oppfølging/kontroll må redegjøre for hvilke målgrupper de tar imot, de ansattes kompetanse, institusjonens veiledningsordninger og opplæringsplaner. Kompetanse- og veiledningsordninger skal være tilpasset de ulike målgruppene. Alle institusjonene må også fremlegge skriftlige rutiner for medisinsk tilsyn og behandling.

Jeg vil presisere at ved oppfølging av statlige institusjoner, etterspørres spesielt hvordan det arbeides med forebygging av selvskading og selvmordsatferd. I anskaffelsen av institusjonsplasser fra private tiltak som ble gjennomført i 2009, ble alle tiltakene bedt om å beskrive hvordan de arbeider med forebygging og håndtering av selvskading og selvmord. Dette blir fulgt opp gjennom kontraktsoppfølgingen.

Når det gjelder fosterhjem, er oppfølgingen av den enkelte plassering i fosterhjem et kommunalt ansvar, mens Bufetat har ansvaret for generell veiledning og opplæring.

Kommunene har dermed ansvar for å sørge for at barna det gjelder blir henvist videre til riktig behandlingsinstans.

Det er imidlertid behov for mer forskning om barns psykiske helse i barnevernsinstitusjoner. I desember 2009 besluttet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samarbeid med Helsedirektoratet, å støtte forskingsprosjektet Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner. Prosjektet vil gi forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan settes inn for at barna skal få den helsehjelpen de trenger, og at de tiltakene de mottar i størst mulig grad øker sannsynligheten for en positiv tilpasning og en god mental helse hos barn/ungdom i barneverninstitusjoner.

Jeg er sikker på at stortingsrepresentanten sier seg enig i at vi bør rette særlig oppmerksomhet mot å sikre barns oppvekstvilkår. Og at barn ved behov skal få den hjelpen de trenger til rett tid. Å forebygge og sørge for at barn og unge blir henvist for å få hjelp for sine psykiske vansker, er en del av dette arbeidet. Det er et politisk ansvar å sikre at utsatte barn og unges trygghet ivaretas. Det tar jeg på alvor gjennom å sørge for videreutvikling av barneverntilbudet til det beste for barna.