Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:720 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I en pressemelding fra Voksenopplæringsforbundet uttrykkes det bekymring for at de kan tape store beløp ved å fusjonere. Sammenslåing av forbund var og er viktig del av den nye voksenopplæringsloven dette for å gjøre de gjenværende større og robuste. Tre studieforbund som nå er i ferd med å fusjonere står nå i fare for å tape 1,8 millioner kroner.
Spørsmålet er om ministeren vil sørge for at forbundene ikke blir økonomisk straffet for å innfri målet om fusjon?

Begrunnelse

Det økonomiske tapet tar motivasjonen fra både Studieforbund og medlemsorganisasjoner. Tapet kommer på grunn av at grunntilskuddet utbetales i forhold til antall registrerte studietimer foregående år.

VOFO opplyser at trappetrinnsmodellen ser slik ut:

1) 40 000 studietimer = 300 000,- kr
2) 40 000- 200 000 studietimer = 1 500 000,- kr
3) 200 000 studietimer = 4 000 000 kr

Når tre studieforbund slår seg sammen, ett fra kategori 1 og to fra kategori 2 mister de grunntilskudd på 1,5 mill + 300 000,- kr = 1,8 million. Avstanden mellom 40 000 og 200 000 studietimer er for lang. Neste trappetrinn er utfor rekkevidde selv om tre forbund sammenslås. Det påpekes at det er behov for at et nytt trappetrinn innføres, med 100 000 studietimer som terskel.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse om tre studieforbund som er i ferd med å fusjonere og som står i fare for å tape 1,8 mill. kroner i grunntilskudd etter sammenslåingen.

Et vesentlig formål med ny voksenopplæringslov er å tydeliggjøre studieforbundenes rolle og sette dem i stand til å møte fremtidige utfordringer. Loven fastsetter at studieforbundene i løpet av en treårig overgangsperiode må søke ny godkjenning. For å kunne godkjennes etter ny lov må et studieforbund ha en kursaktivitet på minst 40 000 timer i året. Dette er en heving i forhold til den gamle voksenopplæringsloven, og formålet er å gjøre studieforbund større og mer robuste gjennom sammenslåinger.

Tilskudd til godkjente studieforbund består av tre komponenter, jf forskrift om studieforbund og nettskoler § 8:

a) grunntilskudd

b) opplæringstilskudd

c) tilretteleggingstilskudd

Av disse tre komponentene utgjør opplæringstilskuddet, som fastsettes på bakgrunn av avholdt kursaktivitet, den største delen av det samlede tilskuddet. Grunntilskuddet fastsettes i fire stigende nivåer (trappetrinn) ut fra studieforbundets aktivitetsnivå. Et viktig formål med grunntilskuddet er å sikre studieforbundene et fast årlig beløp til blant annet medarbeideropplæring, pedagogisk utvikling, administrasjon og drift.

Forskriftene var på en bred høring før de ble fastsatt og vi mottok om lag 70 høringsuttalelser. Det høyeste nivået for grunntilskudd (over 200 000 timer) kom inn i forskriften etter innspill i høringsrunden om at grunntilskuddet ikke tilgodeså de store studieforbundene.

Departementet vil se nærmere på fordelingen og nivåene for grunntilskuddet. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er allerede i dialog med Voksenopplæringsforbundet for å se på mulighetene for og konsekvenser av eventuelle endringer av antall nivåer i grunntilskuddet. Eventuelle endringer vil måtte komme som en forskriftsendring og vil følgelig bli sendt ut på høring før den vedtas.