Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:724 (2010-2011)
Innlevert: 20.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Aftenposten skriver 7.01 at det er stor forvirring blant boligeiere om konsekvensene av den nye boligskatten. Høyre gikk som eneste parti mot det nye takstsystemet fordi vi hadde liten tro på at det nye systemet ble mer rettferdig enn det gamle. Nå viser det seg at enkelte boligeiere har fått en tidobling av ligningsverdien og at departementets skattekalkulator, som skulle skape ro rundt reformen hadde store feil.
Vil statsråden legge frem en evaluering av omleggingen av boligskatten ifm. RNB eller Budsjettet for 2012?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Under det tidligere verdsettingssystemet for bolig i formuesskatten var ligningsverdiene meget urettferdige og systematisk skjeve. Sett i forhold til markedsverdien hadde dyre boliger jevnt over lavere ligningsverdier enn rimelige boliger, og boliger i sentrale strøk hadde lavere ligningsverdier enn boliger i distriktene. Også innenfor byene var det store og urimelige variasjoner. Det var særlig på grunn av disse skjevhetene at Regjeringen med virkning fra og med inntektsåret 2010 innførte et nytt verdsettingssystem for bolig som sørger for en klarere sammenheng mellom boligens ligningsverdi og markedsverdi.

De nye ligningsverdiene beregnes som en kvadratmetersats multiplisert med boligens areal. Kvadratmetersatsene er differensiert etter geografisk beliggenhet, boligtype, byggeår og areal, og fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av boligprisberegninger fra Statistisk sentralbyrå. Kvadratmetersatsene vil bli oppdatert årlig i takt med prisutviklingen på bolig.

Som redegjort for i brev 22. oktober 2010 til stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, ble det i forbindelse med iverksettingen av det nye verdsettingssystemet lagt ut en boligkalkulator på skatteetatens hjemmesider. Denne avdekket visse svakheter for enkelte boliger knyttet til funksjonsformen som lå til grunn i den opprinnelige beregningsmodellen. På bakgrunn av dette foretok Statistisk sentralbyrå enkelte justeringer av beregningsmodellen. En nærmere redegjørelse for boligformuesberegningene er gitt i Statistisk sentralbyrås notater 2009/53 og 2010/39. Notatene er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås hjemmesider (www.ssb.no)

Hensikten med boligkalkulatoren på skatteetatens hjemmesider var ikke å oppgi den endelige ligningsverdien for den enkelte bolig, men å gi et foreløpig anslag på framtidig verdi. Endelig fastsetting av formuesverdi på boligen skjer først ved ligningsbehandlingen for det enkelte år, basert på oppdaterte data om boligverdier fra Statistisk sentralbyrå. Ved forskuddsutskrivingen vil ligningsverdien av bolig på skattekortet bygge på foreliggende prisinformasjon fra Statistisk sentralbyrå og en skjønnsmessig framføringsfaktor, for å ta høyde for forventet framtidig prisvekst. Også andre inntekts- og formueskomponenter på skattekortet framskrives ved skjønn, jf. for eksempel lønn og rentekostnader.

I forbindelse med innføringen av det nye verdsettingssystemet har det vært behov for at boligeiere innrapporterer opplysninger om bl.a. areal og alder på boligen til skatteetaten. Ved en omfattende omlegging må det påregnes at det kan forekomme feilrapportering og -registrering av opplysninger mv. som må rettes opp under ligningsbehandlingen. Jeg viser til at omleggingen berører et betydelig antall boligeiere.

Som det framgår over mener Regjeringen at det nye systemet gir en mer rettferdig verdsetting av bolig i formuesskatten. Finansdepartementet vil vurdere nøye erfaringene med det nye systemet og enkeltelementene i det, både fra boligeiernes og skattemyndighetenes ståsted. Det er imidlertid ikke lagt opp til en evaluering av omleggingen av verdsettingssystemet for boliger allerede i forbindelse med RNB eller statsbudsjettet for 2012.