Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:728 (2010-2011)
Innlevert: 20.01.2011
Sendt: 21.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden i sin helhetlige vurdering av konseptvalgutredningen, ta med seg de mange viktige samfunnsøkonomiske element som hevdes utelatt fra utredningen, og vil statsråden ved vurdering av det økonomiske helhetsbildet også ta med muligheten for at også skipstunneler kan fritas fra moms?

Begrunnelse

En ny konseptvalgutredning for Stad Skipstunnel slår fast at tunnelen gjennom Stad ikke bør bygges fordi den samfunnsøkonomiske nytten er for liten. Sunnmørsposten kunne onsdag 19. januar vise til at Kystverkets risikovurdering for Stad skipstunnel bygger på sviktende grunnlag, ifølge blant andre Daglig leder for Hurtigbåtenes Rederiforbund, Ottar J. Aare. Han viser til at grunnlaget for trafikkregistreringen er feil, fordi en stor del av skipstrafikken er valgt bort. Det gjelder alle båter uten såkalt AIS-utstyr, de minste og mest utsatte fartøytypene. Hele fritidsflåten som ikke er pålagt å ha AIS er utelatt. Det samme gjelder alle fiskebåter opp til 40 meter eller 300 tonn, samt alt av passasjertrafikk med båter sertifisert for under 100 passasjerer. Dette til tross for at vi vet at en skipstunnel vil åpne for langt mer turisme langs hele Vestlandskysten og for sammenhengende hurtigbåtrute mellom Stavanger og Kristiansund som i dag har hurtigbåt videre til Trondheim.
Det vises også til at nestenulykkene heller ikke er tatt med i vurderingene. Her kan en som eksempel neven hurtigruten "Midnattsol" som var en hårsbredd fra å havarere ved Stad. Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Ole Morte Sorthe sier og så til Sunnmørsposten at "fiskefartøypasseringen rundt Stad er mye høyere enn det som kommer frem i konseptvalgutredningen". Konseptvalgutredningen viser forøvrig til at en skipstunnel vil bidra positivt til å få mer transport på sjø fremfor veg, bedre sikkerhet for de sjøfarende, mindre ventetid ved Stad og klare miljøeffekter. Til tross for dette, konkluderes det med at Stad skipstunnel ikke bør bygges. Analysen av prissatte konsekvenser viser forventet negativ netto nytte for Alternativ A1 Liten Tunnel på 1000 MNOK og for A2 Stor Tunnel på 1640 MNOK (Samfunnsøkonomisk kostnad) Jeg vil med dette vise til Dolk. 8:93 (2007-2008), samt skriftelig spørsmål, Dok. 15:1478 (2008-2009) der undertegnede to ganger har satt søkelys på og stilt spørsmål om det å se på mulighetene for å endre merverdiavgiftloven § 16 første ledd nr. 13, slik at også bygging av Skipstunneler kan fritas for moms. I alle økonomiske beregninger som tidligere er blitt lagt frem for Stad skipstunnel, er merverdiavgiften på ca en halv milliard tatt med som en kostnad. Jeg antar at så også er tilfelle i den siste utredningen. Saken er den at etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13 skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei og baneanlegg, utelukkende for skinnegående kollektiv persontransport, samt framstilling på verksted av bruer og deler av bruer til slik vei eller bane. Merverdi på tjenester knyttet til bygging av skipstunneler er ikke omfattet av dette fritaket etter gjeldende regelverk. Ved behandling av Dok. 8:93 (2007-2008) i Stortinget, om forslag om å endre merverdiavgiftloven § 16 første ledd nr. 13, slik at også bygging av Skipstunneler kan fritas for moms, ble forslaget avvist og vedlagt protokollen. Flertallet i komiteen mente for øvrig følgende: "Flertallet mener forøvrig at spørsmålet om et eventuelt merverdiavgiftsfritak må vurderes nærmere hvis vedtak om bygging av Stad skipstunnel foreligger." Oppsummert dersom det stemmer det som står i Sunnmørsposten, så har Kystverket unnlatt å ta med flere viktige element i sin siste konseptvalgutredning for Stad skipstunnel, noe som bidrar til å dra ned kost - nytte effekten. Samtidig vet vi at det er mulig å endre på lovverket § 16 første ledd nr. 13, slik at også bygging av skipstunneler kan fritas fra moms. Dette mener jeg er viktige element som vil kunne bidra positivt til at de samfunnsøkonomiske kostnadene for bygging av Stad skipstunnel kan bli satt i et litt annet lys enn det konseptvalgutredningen har presentert.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Fiskeri- og kystdepartementet har ved Kystverkets oversendelse av 3. januar 2011 mottatt konseptvalgutredningen om Stad skipstunnel.

På bakgrunn av prosjektets størrelse og omfang skal konseptvalgutredningen gjennom ekstern kvalitetssikring. Dette gjør vi for å sikre at utredningen holder så god kvalitet som mulig.

I den eksterne kvalitetssikringen vil hele utredningen gjennomgås, herunder om alle relevante faktorer er tatt med i den samfunnsøkonomiske analysen. Konsulentene i den eksterne kvalitetssikringen skal også gjennomføre en selvstendig samfunnsøkonomisk analyse.

Når det gjelder merverdiavgiften opplyses at merverdiavgiftsloven 1969 er opphevet og erstattet med merverdiavgiftsloven 2009, som trådte i kraft 1. januar 2010. Den nye loven viderefører merverdiavgiftsloven 1969 § 16 første ledd nr. 13, i form av to paragrafer, hhv. § 6-7 første ledd og § 6-8 første ledd.

Merverdiavgiftsloven 2009 § 6-7 første ledd er en videreføring av den delen av merverdiavgiftsloven 1969 § 16 første ledd nr. 13 som gjelder offentlig vei. Etter denne bestemmelsen skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei. Bestemmelsen omfatter ikke skipstunneler.

Som kjent er spørsmålet om nullsats ved bygging av skipstunneler tatt opp tidligere. I denne forbindelse vises det til Dokument nr. 8:93 (2007-2008) og behandlingen i Innst. S. nr. 48 (2008-2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Jeg viser også til daværende finansminister Kristin Halvorsens brev av 19. juni 2008 og 7. november 2008 til finanskomiteen. Av brevet 19. juni 2008 framgår det at det ved et eventuelt vedtak om å bygge Stad skipstunnel må foretas en ordinær vurdering av bevilgningene som ledd i denne beslutningen. Et eventuelt forslag om å endre loven vil også måtte fremmes for Stortinget og behandles i sammenheng med de ordinære budsjettene.