Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:730 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 21.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Den 14. januar passerte regjeringens behandlingstid av E6-trasé gjennom Åkersvika ved Hamar 21 måneder. Dette er en tvilsom rekord i behandlingstid. Usikkerheten er stor for mange mennesker som berøres av prosjektet. Prosjekteringen foregår nå både nord og sør for denne korte parsellen og for prosjektet ville en avklaring derfor også være en fordel. Ved flere tilfeller er det skapt forventninger om at en avgjørelse vil bli tatt innen kort tid.
Når forventer statsråden nå å komme med en avklaring?

Begrunnelse

Det er et entydig ønske lokalt og blant berørte parter at trase for ny 4-felts veg følger eksisterende trasé gjennom Åkersvika. Det er heller ingen stortingsrepresentanter fra Hedmark som har gitt uttrykk for at noen annen løsning er akseptabel. Så lenge departementet ikke klarer å bestemme seg, er imidlertid usikkerheten stor for de berørte. En behandlingstid på 21 måneder er langt over det akseptable i forhold til å leve med denne usikkerheten. Statsråden bør bestrebe seg på at ikke rekorden blir uslåelig.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentanten Gunnar Gundersen om når det kan forventes å komme en avklaring for E6-traséen gjennom Åkersvika ved Hamar.

Denne saken er spesiell og mer komplisert enn flertallet av innsigelsessakene departementet får til behandling. Det lokale ønsket om minst mulig beslag av landbruksjord og å beholde veien der den er for å få redusert endringene for berørte naboer, skal her veies opp mot vernehensynet og den økologiske balansen i et internasjonalt viktig og sårbart naturreservat. Det er ikke ofte et regionalt ønske så totalt går på tvers av våre internasjonale forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen og anbefalingene fra et internasjonalt fagsekretariat. Vi har derfor hatt en åpen prosess med bred medvirkning. Dette har dessverre tatt lang tid, men jeg mener det er helt nødvendig å kjøre slike grundige prosesser, der alle sider av saken kommer til orde og blir vurdert.

I slike store og viktige saker er det riktig å bruke den nødvendige tid for å komme fram til en god løsning.