Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:732 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 31.01.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan vurderer statsråden det statlige eierskapet i Norsk Tipping, og vil statsråden vurdere å flytte ansvaret for eierskapet over til NHD?

Begrunnelse

Den varslede eierskapsmeldingen kan være en anledning til å vurdere det statlige eierskapet i Norsk Tipping. I dag er det Kulturdepartementet som forvalter dette eierskapet, og det samme departement har ansvar for å fordele spillemidler til frivillig og ideell sektor. Et av formålene med å samle statlige eierskap i ett departement er å hindre at "bukken passer havresekken". I tilfelle Norsk Tipping kan det være ulike sider ved det statlige eierskapet som bør vurderes i større grad enn hva som har vært gjort til nå.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I den varslede eierskapsmeldingen er det, på Kulturdepartementets område, bare selskapene NRK AS og Norsk Tipping AS som vil bli omtalt. Det statlige eierskapet deles i dag inn i fire ulike kategorier, jf. St meld nr 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Klare mål med det statlige eierskapet gjør det lettere å formulere forventninger og vurdere selskapenes prestasjoner. Selskapene vil også på en enklere måte kunne definere hovedoppgavene, og vite hva som krever eiers medvirkning. NRK AS og Norsk Tipping AS er kategorisert som ”Selskaper med sektorpolitiske mål”. Statens krav til selskapene i denne kategorien er å sikre at de sektorpolitiske målene bak eierskapet nås på en best mulig effektiv måte. De selskapene som i dag forvaltes av NHD er i hovedsak kategorisert som ”Selskaper med forretningsmessige mål”. Målet for eierskapet i disse selskapene er å sikre at statens investerte kapital oppnår høyest mulig avkastning over tid, og å legge til rette for at selskapene skal ha en god industriell utvikling. Statens eierskap i ”Selskaper med sektorpolitiske formål”, har altså et annet hovedformål.

Formålet med Norsk Tipping er altså å tilby pengespill i ansvarlige former og kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et ansvarlig tilbud som ikke skaper samfunnsmessige problemer. Samtidig skal overskuddet fra spillvirksomheten i størst mulig grad gi midler til formålene idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles gjennom den såkalte ”tippenøkkelen”. Tippenøkkelen er fastsatt av Stortinget.

Det er ingen planer om å flytte eierskapet over til NHD.