Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:747 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 25.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det er åpenbart at reglene når det gjelder momskompensasjon er utformet uklart, noe som har medført at svært mange søkere har misforstått og ikke søkt momskompensasjon som de har krav på. I tillegg er det åpenbart at kommunikasjon til idrettslagen og klubbene vedrørende momskompensasjon har vært svært mangelfull.
Hva vil statsråden gjøre for idrettslag og klubber som ikke har tolket reglene riktig mht. momskompensasjon kan få en ny mulighet til å søke og dermed få de midler de har krav på?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen har hatt fokus på å etablere en så enkel ordning for merverdiavgiftskompensasjon som mulig. Organisasjonsledd som har tilknytning til et overordnet ledd skal søke om kompensasjon gjennom det overordnede leddet. Norges idrettsforbund (NIF) har søkt på vegne av alle sine organisasjonsledd deriblant idrettslag, inklusive fotballklubber.

Ettersom 2010 var det første året for den nye ordningen har det vært lagt stor vekt på informasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet annonserte den nye ordningen i en landsdekkende annonsekampanje i 83 aviser, inkludert alle riksavisene og regionavisene. Det ble lagt ut detaljert informasjon om ordningen på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturdepartementets nettsider. Lotteri- og stiftelsestilsynet holdt i samarbeid med Kulturdepartementet og Frivillighet Norge en rekke informasjonskurs om den nye ordningen rundt om i Norge. Departementet er også kjent med at NIF sentralt og gjennom sine organisasjonsledd aktivt har informert om ordningen. Dersom et idrettslag var i tvil om tolkningen av vilkårene for ordningen har det vært anledning til å henvende seg enten til Lotteri- og stiftelsestilsynet eller til NIF for å få en avklaring.

Mer enn 13 000 lag og foreninger har mottatt kompensasjon for moms i 2010. Tilbakemeldingene fra organisasjonene har gjennomgående vært positive.

Departementet er opptatt av å sikre at organisasjonenes erfaringer med ordningen blir ivaretatt i det videre arbeidet. Det er derfor etablert en referansegruppe for å diskutere overordnede problemstillinger knyttet til ordningen. Det er videre etablert et brukerforum med fagteknisk fokus som blant annet skal bidra til at søknadsprosessen blir enklest mulig for organisasjonene.