Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:748 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 25.01.2011
Besvart: 03.02.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Jeg konstaterer at regjeringen har besluttet å flytte enheten for sentral godkjenning i Statens bygningstekniske etat fra Oslo til Gjøvik. Evalueringer fra enkelte andre, tilsvarende prosesser, viser at slike flyttingsprosesser er krevende, og kan medføre enkelte negative konsekvenser.
Hva vil statsråden gjøre for at denne flytteprosessen blir så god som mulig?

Begrunnelse

Fra nyttår 2012 skal 22 ansatte i Statens bygningstekniske etat (BE) ha sitt arbeidssted på Gjøvik, i nærheten av det faglige miljøet rundt Høgskolen i Gjøvik og den tekniske fagskolen. Kostnadene ved en flytting er beregnet til 13,9 mill. kr. i nåverdi over en 10-årsperiode. I modellen som utflyttingen er basert på, regner man med en innsparing på 10 pst. på lønnsutgifter og 20 pst. i besparelse på leieutgifter. Regjeringen Bondevik II flyttet i sin tid ut en rekke statlige arbeidsplasser. Evalueringer viser at slike flytteprosesser er krevende både for de ansatte og for virksomhetene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen ønsker å benytte potensialet som finnes for verdiskapning i hele landet. Godt fungerende tettsteder og byer er en forutsetning for livskraftige regioner, tilflytting og verdiskapning. Lokalisering av statlige arbeidsplasser er et sentralt virkemiddel for å sikre at kompetansearbeidsplasser blir spredt ut over hele landet. Avgjørelsen om at Sentral godkjenning av foretak med ansvarsrett i byggesaker blir flyttet til Gjøvik innen 1.1.2012, ble tatt for å øke antall kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo. I kostnadsoverslagene i modellen for nåverdi er det medregnet investeringskostnader, driftskostnader og kostnader knyttet til endring og omstilling, som vil komme i perioden flytteprosessen pågår. Dette har vært med på å synliggjøre de kostnadene som er forbundet med prosessen.

Fra en analyse av ulike faktorer kommer Gjøvik ut som den mest hensiktsmessige plassen for lokalisering av den sentrale godkjenningsordningen i BE sammenliknet med andre plasser. Analysen var basert på informasjon om arbeidsmarkedet, samarbeidspartnere, kommunikasjonsforhold og leiepriser. Gjøvik har en høgskole med et fagmiljø på byggesaksbehandling. Gjøvik har også nærhet til hovedflyplass og gode kommunikasjonsforhold til BE, Kommunal- og regionaldepartementet og andre samarbeidspartnere/aktører i Oslo.

Jeg vet at en slik omstilling ikke er enkelt for de ansatte som blir påvirket av flyttingen. Etter at avgjørelsen ble gjort kjent har det derfor vært svært viktig for meg at BEs direktør, sammen med de ansatte, raskt får på plass en omstillingsavtale og deretter drøfter lokalt aktuelle personalpolitiske virkemidler i samsvar med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sin veiledning ”Personalpolitikk ved omstillingsprosesser” og gjeldende særavtaler. Arbeidet med omstillingsavtaler er nå i gang.

Jeg har vært nøye på at flyttingen skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes, også med hensyn til de ansatte. Den 4. februar skal jeg ha et møte med de fagforeningene som er involverte i flytteprosessen for å diskutere hensynet til de ansatte og veien videre. Departementet vil følge opp kontakten med fagforeningene etter dette møtet. Jeg har tidligere deltatt på et allmøte i BE og departementet har hatt en tett dialog med ledelsen i BE. Departementets administrative ledelse har også hatt møte med lokale tillitsvalgte i BE.

Ledelsen i BE har nå ansvaret for gjennomføringen av flytteprosessen og jeg skal legge til rette for at denne prosessen blir gjennomført på en trygg og riktig måte. Mye arbeid gjenstår og jeg vil derfor følge nøye med på flytteprosessen i 2011 og 2012. Jeg kan forsikre om at jeg tar denne oppgaven svært alvorlig og ser viktigheten av at departementet er tilgjengelig for BE sin ledelse og andre aktører gjennom prosessen.