Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:751 (2010-2011)
Innlevert: 25.01.2011
Sendt: 26.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva er begrunnelsen for denne forskjellsbehandlingen, som eksemplifisert gjennom flyplassene på Stord og Notodden?

Begrunnelse

Det er i dag forskjell på hva slags støtte lokale flyplasser får fra staten. For eksempel har Notodden flyplass i Telemark og flyplassen til Stord det til felles at de eies av sine vertskommunener, men sistnevnte mottar statlig driftstilskudd, mens førstnevnte ikke gjør det.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet satte, på bakgrunn av flere henvendelser om lufthavnene utenfor Avinor, høsten 2008 i gang en utredning av rutetjenester og driftsopplegg på de ikke-statlige lufthavnene på Notodden, Skien og Stord.

Med utgangspunktet i bl.a. denne utredningen fant departementet i St.meld.nr.16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 etter en samlet vurdering ikke grunnlag for å innlemme noen av de nevnte lufthavnene i Avinor. Grunnlaget for vurderingen var transportstandarden i influensområdene, aktiviteter av lokal karakter ved lufthavnene, gunstige synergieffekter i driften av lufthavnene mot annen kommunal drift, samt de økonomiske utfordringene i Avinor.

I utredningen ble det identifisert et investeringsbehov på lufthavnene Notodden og Skien. Departementet la derfor i St.meld.nr.16 (2008-2009) til grunn at det skulle gis et engangs investeringstilskudd til disse lufthavene på til sammen 12 millioner kroner i 2010, noe Regjeringen og Stortinget fulgte opp i statsbudsjettet for 2010. Sammen med overførte midler fra 2009 utgjorde dette til sammen 13 millioner kroner. Av disse midlene ble om lag 9,5 millioner kroner tildelt Notodden flyplass, Tuven, forutsatt at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) finner vedtaket om statsstøtte forenlig med EØS-avtalens artikkel 61. Departementet er nå i dialog med ESA om dette.

Utredningen viste videre at Stord lufthavn, Sørstokken, skiller seg trafikalt fra de to øvrige lufthavnene ved at de fleste næringslivsreisene i regionen skjer fra lufthavnen. Kun 30 prosent av næringslivets tjenestereiser benytter alternativ lufthavn. Ut i fra lufthavnens trafikale betydning vurderte Samferdselsdepartementet i St.meld.nr16 (2008-2009) at det var grunnlag for et årlig statlig tilskudd opp mot 12 millioner kroner for å sikre videre drift.

Stortinget sluttet seg til departementets vurdering av investeringstilskudd til lufthavnene på Skien og Notodden og årlig driftstilskudd til lufthavnen på Stord i behandlingen av Innst.S.nr.300 (2008-2009).