Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:755 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 26.01.2011
Besvart: 10.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Hva er status for effektstudien av behandlingsmodellen MultiFunC som er startet opp i 2010, hvem foretar studien og når vil resultatene av denne foreligge?

Begrunnelse

På Barne- og familiedirektoratet sine hjemmesider kan vi lese at en effektstudie av behandlingsmodellen MultiFunC starter i 2010. MultiFunC er et omdiskutert og kostbart behandlingstilbud og det er viktig at en evaluering/ effektstudie foretas av uavhengige innstanser. Som en del av evalueringen av det statlige barnevernet og arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om fremtidens barnevern bør dette være en sentral del.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC) retter seg mot ungdom i alderen 14 til 18 år med alvorlige atferdsvansker som har behov for et institusjonsopphold før de kan ha nytte av hjelp mens de bor hjemme. MultifunC er en av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets største satsinger for utvikling av institusjonstilbudet i barnevernet, og inngår i et norsk-svensk samarbeid. Dette samarbeidet innebærer at norske og svenske myndigheter samkjører implementering av modellen og forskning om resultat. Norge og Sverige startet implementeringen av MultifunC samtidig, med fem institusjoner i Norge og to i Sverige.

At ungdom har alvorlige atferdsvansker, viser seg ofte i form av voldelig og aggressiv atferd, kriminalitet og rusmiddelmisbruk. De har også problemer med å fungere tilfredsstillende på skolen, sammen med venner og i familien. MultifunC kartlegger hvilke faktorer som vil være en beskyttelsesfaktor for den enkelte ungdom. Målet er å endre ungdommens atferd slik at de kan fungere bedre i familien, blant venner og på skolen.

Behandlingen består av et relativt kort opphold på institusjon (om lag 6 måneder) fulgt av tett oppfølging i hjemmet etter utflytting fra institusjon. Det etableres samarbeid med skole i nærmiljøet og kontakt med positive ungdomsmiljøer og fritidsaktiviteter. Familien involveres i behandlingen og det legges stor vekt på trening i sosiale ferdigheter. Å styrke den unges deltakelse i skole og arbeid, etablere positiv jevnalderkontakt og tilknytning til lokalsamfunnet, å bedre kontakt og kommunikasjon med familien og å trene på økt selvkontroll og problemløsningsferdigheter, er viktige faktorer i modellen.

Jeg er enig med representanten i at det er behov for en grundig evaluering av MultifunC. Derfor har vi igangsatt dette. Evalueringen av MultifunC vil være den første større undersøkelsen av effekter av institusjonsbehandling i Norden. Tilsvarende undersøkelse gjennomføres i Sverige. Evalueringen vil gi nyttig informasjon og verdifull kunnskap både om MultifunC og om annen institusjonsbehandling.

Evalueringen av MultifunC er todelt og omfatter; a) å evaluere implementeringen av behandlingsmodellen og b) å evaluere effekten av behandlingsmodellen. Evalueringsoppdraget utføres av Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge – Nord, psykisk helse og barnevern (RKBU) (fotnote 1). I sin begrunnelse for spørsmålet trekker stortingsrepresentanten fram at det er viktig med en uavhengig evaluering av MultifunC. De som gjennomfører forskningen ved RKBU er eksterne forskere som ikke har deltatt i utviklingen av prosjektet eller modellen.

Evalueringen av effekten av MultifunC følger strenge internasjonale standarder for slike undersøkelser og vil bygge på innsamling av data om ungdommens atferd gjennom ulike spørreskjema; fra ungdommen selv, ungdommens foresatte og lærere. I tillegg registreres rent objektive data som for eksempel lovbrudd. Den metodiske tilnærmingen i evalueringen, bidrar til at forskeren ikke kan påvirke resultatet. Forskningsresultatene vil bli publisert i internasjonale fagtidsskrifter med fagfellevurderinger (peer review), noe som vil være et korrektiv til eventuelle skjevheter i evalueringen. Vi mener hensynet til habilitet og uavhengighet er godt ivaretatt, og i tråd med forskningsetiske retningslinjer.

Sluttrapporten fra implementeringsstudien vil foreligge i løpet av våren 2011. Implementeringsstudien vil kunne gi svar på hvordan den enkelte institusjon har iverksatt behandlingsmodellen og om de ansatte har evnet å bruke modellen slik den er beskrevet. Effektevalueringen forventes fullført innen utgangen av desember 2014. Den vil sammenlikne MultifunC-behandling med annen tilgjengelig institusjonsbehandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Evalueringen vil gi svar på om behandlingstilbudet har gitt målgruppen god hjelp eller ikke. Dette vil kunne få stor betydning for den videre utvikling av institusjonstilbudet i Norge.

------------------

Fotnote 1) RKBU består av tidligere Regionsenter for barn og unges psykiske helse Nord (RBUP) og Barnevernets utviklingssenter i nord (BUS). Sentrene er fra 1. januar 2011 sammenslått. Evalueringsoppdraget ble før 1.1.2010 gjennomført av tidligere RBUP. RKBU er et eget institutt på det Helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.