Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:757 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 26.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I forbindelse med piratvirksomheten utenfor østkysten av Afrika uttalte statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet til Dagens Næringsliv 17. januar at "det finnes ingen raske løsninger. Da må skipene få lov til å bevæpne seg".
Er statsråden enig i uttalelsen fra statssekretæren, og hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å trygge virksomheten til norske rederier som seiler i de aktuelle områdene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. januar 2011 med spørsmål nr. 757 fra stortingsrepresentant Siv Jensen om bl.a. sikkerheten for norske rederier som seiler i piratutsatte områder utenfor østkysten av Afrika.

Det finnes, slik statssekretæren har påpekt, ikke raske løsninger på problemene med piratvirksomhet utenfor østkysten av Afrika. Det er derfor også forståelig at rederiene er bekymret for sikkerheten for skip som seiler i farvann der somaliske pirater opererer, og at enkelte ønsker bevæpning om bord. Av den grunn vurderer regjeringen nå regelverket for bruk av våpen om bord på norske skip. Jeg vil samtidig påpeke at det er en fare for opptrapping av voldsbruk ved bruk av våpen under kapringsforsøk. Feltet er komplekst og kryssende regelverk kommer til anvendelse. Regjeringen ser nå på regelverket med sikte på å fremme ivaretakelse av sikkerhet for skip og mannskap, og samtidig ivareta vesentlige krav til samfunnssikkerhet og rettsordenen.

Bare ved å få til en stabilisering av Somalia kan vi fjerne årsakene til piratvirksomheten. Vi arbeider derfor langsiktig for å sette landets myndigheter selv i stand til å gripe inn overfor piratene. Norge gir omtrent 230 millioner kroner hvert år i utviklingshjelp til Somalia. Situasjonen er så vanskelig at over halvparten av bistanden er humanitær nødhjelp. Norges Rederiforbund og Kirkens Nødhjelp engasjerer seg sammen med regjeringen i et viktig prosjekt for å skape alternative arbeidsplasser i Somalia. Norge har også andre langsiktige prosjekter for å fremme stabiliseringen av Somalia.

Oppbyggingen av Somalia tar tid og de nasjonale militære tiltakene er langt fra nok. Norge har derfor sammen med andre skipsfartsnasjoner og land i regionen dannet en internasjonal kontaktgruppe som utvikler og samordner felles tiltak for å forsøke å bekjempe piratvirksomheten. Norge hadde formannskapet i gruppen første halvår i 2010. Jeg vil trekke frem tre konkrete resultater:

For det første har vi utviklet preventive tiltak for skip som seiler gjennom piratutsatte områder. De fleste skip som blir kapret har ikke fulgt opp disse tiltakene. Regjeringen opprettholder tett og god dialog med næringen om tiltak for å håndtere de store utfordringene skip og sjøfolk står overfor. Berørte norske myndigheter legger stor vekt på forebyggende arbeid og beredskapsarbeid. Blant annet har Sjøfartsdirektoratet fastsatt et høyere sikkerhetsnivå for norske skip i piratutsatte områder. Det mest effektive virkemiddel for å unngå kapring er de preventive tiltak som handelsskipene bør følge. Tilbakemeldinger tilsier at norske rederier er gode til å følge de preventive tiltakene.

For det andre har vi styrket den internasjonale rettsforfølgelsen av pirater. Vi legger stor vekt på at pirater blir dømt og straffet for sine angrep, og at slike straffer sones i Somalia. All den tid Somalia ikke er i stand til å straffeforfølge egne pirater, arbeides det med å få på plass et system der mannestyrkene overfører pågrepne pirater for straffeforfølgning til nabostater i regionen. Kenya og Seychellene foretar slik rettsforfølgning nå og andre land ventes å bidra. Samtidig bygges det og oppgraderes fengsler til en akseptabel standard i stabile deler av Somalia, slik at dømte pirater kan overføres til soning i sitt hjemland. Manglende fengsels- og domstolskapasitet gjør imidlertid at mange pirater inntil nå er satt fri etter arrestasjon. Dette er ikke akseptabelt når bevisene er klare.

For det tredje etablerte vi under norsk ledelse et støttefond i fjor som bidrar til å mobilisere penger fra giverlandene. Fondet finansierer prosjekter som styrker rettsforfølgelsen av pirater i Somalia og andre land i regionen. Norge er styremedlem i fondet og var en av de største giverne i 2010. Regjeringen vurderer å trappe opp innsatsen ytterligere i år. Den største posten vil gå til oppgradering og bygging av fengsler i Somalia. Dette vil antagelig gjøre det lettere for andre land i Øst-Afrika å stille sine domstoler til disposisjon for slike saker fordi de da vet at dømte pirater kan overføres til soning i hjemlandet.

Regjeringen er opptatt av å trygge virksomheten til norske rederier som seiler i de aktuelle områdene, og planlegger i tillegg til den omfattende innsatsen jeg har redegjort for ovenfor, på nytt å sende en fregatt til området i 2012. Endelig avgjørelse fattes i løpet av inneværende år. Norsk militær tilstedeværelse i området er imidlertid bare en del av regjeringens samlede innsats mot piratvirksomhet.

Regjeringen følger situasjonen kontinuerlig og deler skipsfartsnæringens bekymring over utviklingen.