Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:758 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): SVs landsstyre sier i en uttalelse om Lofoten/Vesterålen, datert 23.01.11, at "Finansdepartementet har nylig regnet ut effekten på framtidige velferd til 0,1 % av dagens nivå – altså ingen dramatisk endring." Formålet er å marginalisere oppsiden av petroleumsvirksomhet i området.
For å få perspektiv på slike beregninger, kan finansdepartementet vise til beregninger som viser at noe annet prosjekt i norsk næringsliv antas å ha større virkinger på fremtidig velferd?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Tallene det refereres til i spørsmålet kan være basert på et svar fra Finansdepartementet på budsjettspørsmål nr. 604 av 16. november 2010 fra Høyre. Høyre spurte om følgende:

”Jeg viser til svar på spørsmål nr 598, som jeg forstår dit hen at det anslås at ca. 2,5 pst. av gjenværende, utvinnbare petroleumsressurser fra sokkelen befinner seg utenfor Lofoten og Vesterålen. Hvordan vil anslagene for hhv. den løpende kontantstrømmen fra petroleumssektoren og inndekningsbehovet i offentlige finanser i 2060 endres dersom Finansdepartementets anslag for fremtidige petroleumsinntekter reduseres med 2,5 pst.? …”

Finansdepartementet svarte følgende på spørsmålet:

”Hvilken fremtidig kontantstrøm som vil følge av en gitt ressursmengde er usikker, og avhengig av framtidige priser, utvinningskostnader m.v.

På generelt grunnlag kan en likevel legge til grunn at en reduksjon i framtidige petroleumsinntekter på 2,5 pst. ville slå ut i en tilsvarende reduksjon i de framtidige avsetningene i Statens pensjonsfond utland. Siden det allerede er en betydelig kapital i fondet, vil nedgangen i forventet realavkastning i 2060, og dermed også nedgangen i avkastningens bidrag til finansiering av offentlig sektors utgifter, bli prosentvis noe mindre enn dette. I beregningene i Nasjonalbudsjettet 2011 er forventet fondsavkastning anslått til 5,1 pst. av verdiskapingen i Fastlands-Norge i 2060. En reduksjon i petroleumsinntekter i perioden fram til 2060 på 2,5 pst. sammenliknet med referanseberegningen i Nasjonalbudsjettet 2011 kan dermed grovt sett anslås å øke det udekkede finansieringsbehovet i 2060 – anslått til 7¼ pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien i Nasjonalbudsjettet 2011 – med i størrelsesorden 0,1 prosentpoeng.”

Tallene gjengitt i Finansdepartementets svar utgjør ikke noen lønnsomhetsvurdering av et spesifikt prosjekt. Finansdepartementet sitter heller ikke med noen oversikt over avkastningsberegninger for prosjekter i næringslivet som det er spurt om.