Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:759 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 14.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): SVs landsstyre sier i en uttalelse om petroleumsvirksomhet i Lofoten/Vesterålen, datert 23.01.11, at "En konsekvensutredning etter petroleumsloven § 3-1 for dette havområdet vil i all hovedsak være en redigert versjon av foreliggende rapporter, men med fokus på åpning av områdene for oljeleting."
Kan statsråden bekrefte at en konsekvensutredning kan gjennomføres basert på allerede utførte rapporter, og at rapportene ikke må utføres etter at vedtak om gjennomføring av konsekvensutredning gjøres?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Kravet i petroleumsloven § 3-1 om at Olje- og energidepartementet skal forestå en konsekvensutredning før åpning av et nytt område på kontinentalsokkelen for petroleumsvirksomhet, er utdypet ved et eget kapittel 2a i petroleumsforskriften. Dette kapittelet er en gjennomføring i forhold til petroleumssektoren av EU-direktiv 2001/42/EC om strategiske miljøkonsekvensutredninger. I tråd med lang praksis i Norge er imidlertid de konsekvensutredninger som gjennomføres før åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, bredere anlagt enn bare å vurdere miljømessige konsekvenser. Utredningen skal således ”bidra til å belyse de ulike interessene som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Konsekvensutredningen skal belyse virkningene åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger”.

Prosessen for gjennomføring av konsekvensutredningen er som følger:

- Det utformes et utkast til program for konsekvensutredningen. Dette skal klargjøre hvilke forhold det skal redegjøres for i konsekvensutredningen, herunder hvilke utredninger som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Forslag til utredningsprogram skal gi en beskrivelse av den planlagte prosessen for å vurdere åpning av område for petroleumsaktivitet og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Programmet skal sendes på offentlig høring med en høringsfrist på minst seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette.

- Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av det fastsatte utredningsprogrammet. Den skal i innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete saken og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Konsekvensutredningen skal beskrive forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i området og virkningen av disse.

- Departementet sender konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Den gjøres tilgjengelig for offentligheten og det kunngjøres samtidig i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke kortere enn seks uker.

- Departementet skal på bakgrunn av høringen ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal sendes på høring til dem som har avgitt uttalelse i saken. Fristen for uttalelse bør ikke settes kortere enn to uker.

På denne bakgrunn kan jeg bekrefte at en konsekvensutredning som nevnt, og i tråd med reglene for slike konsekvensutredninger, i innhold, omfang og detaljgrad skal tilpasses den konkrete saken og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Det vil bero på en konkret vurdering om den kunnskap som allerede foreligger, kan anses tilstrekkelig til å oppfylle kravene til en konsekvensutredning. Om nødvendig, vil det også kunne bli behov for nye utredninger.