Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:760 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I media er det fremkommet at en person som har oppholt seg ulovlig i Norge har fått tilgang til høyere utdanning ved et av Norges universitet (Amelie-saken).
Har statsråden oversikt over lignende tilfeller, og i hvilken grad mener statsråden universitetene selv bærer ansvar for å sikre at personer som får tilgang til høyere utdanning skal være i landet lovlig; hva er konsekvensen for de som tilegner seg utdanning ulovlig, og hva vil statsråden gjøre for å sikre seg mot lignende tilfeller?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I utgangspunktet må alle utlendinger som ikke kommer fra EU/EØS-området og som ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder ha oppholdstillatelse. Dette gjelder også studenter, som kan søke om en egen oppholdstillatelse for studenter.

Personer som har tilsagn om opptak ved en offentlig godkjent utdanningsinstitusjon på høyskole- eller universitetsnivå, kan få oppholdstillatelse. Det er et vilkår at utdanningen er formålet med oppholdet og at det dreier seg om heltidsutdanning, og at den gir rett til full støtte i Statens Lånekasse. Dette kravet gjelder selv om studenten skal finansiere oppholdet på annen måte enn gjennom lån fra Statens Lånekasse.

Som jeg gjorde rede for i mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1802 i 2010 fra Per-Willy Amundsen om tilsvarende problemstillinger, er spørsmålet om oppholdstillatelse først og fremst en sak mellom den som søker opphold og utlendingsmyndighetene, og det er Justis- og politidepartementet som har hovedansvaret for innvandringssaker. Kunnskapsdepartementet har ikke oversikt over personer uten oppholdstillatelse som tar høyere utdanning i Norge.

Universiteter og høyskoler tildeler selv studieplasser, og de må kontrollere at vilkårene for å starte studiene er oppfylt. Dersom noen uten oppholdstillatelse likevel ved en feil gjennomfører høyere utdanning, er det ikke sanksjoner knyttet til dette.

På bakgrunn av den aktuelle saken og de opplysningene som har kommet frem, vurderer universitetene og høyskolene om rutinene ved oppstart av studiene er tilfredsstillende. Kunnskapsdepartementet vil følge opp dette.