Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:766 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 03.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Jeg mottar stadig henvendelser fra personer som, ved utfylling av meldekort i forbindelse med arbeidsavklaringspenger, får beskjed fra Nav om å krysse av for "frisk" selv om de er syke og "syk" selv om de er friske. En person som har AAP, men arbeider 25 %, ble sykmeldt. Han tok kontakt med Nav etter en tid fordi han mente han fikk for mye utbetalt fra Nav. Ifølge Nav oppsto feilen fordi mannen har krysset av for "syk" og skulle ha krysset for "frisk".
Vil statsråden vurdere en bedre utforming av meldekortene?

Begrunnelse

Meldekortene tar sannsynligvis ikke høyde for at man kan ha en kombinasjon av AAP og sykepenger. Selv om mannen var syk, gjaldt det ikke utbetalingen av AAP og på den bakgrunn skulle han ha krysset for "frisk". Dette kan man kanskje få til å fungere riktig hvis det blir forklart for den enkelte. Dette krever ekstra innstas fra Navs side og er lite formålstjenelig i den situasjonen Nav befinner seg. Det må være bedre å utforme meldekortene slik at brukeren forstår hva svaret på meldekortet skal gi uttrykk for.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal gi opplysninger som har betydning for retten til og nivået på ytelsen. Melding skal som hovedregel gis ved innsending av meldekort der brukeren skal svare på fem spørsmål. Et av spørsmålene lyder: ”Har du vært forhindret fra å ta arbeid eller utføre avtalt aktivitet på grunn av sykdom?” Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet er formålet med spørsmålet å fange opp behov for endringer i brukerens plan for å komme i arbeid (aktivitetsplan). Det brukeren skal oppgi er derfor sykdomsfravær fra aktivitet som er avtalt med Arbeids- og velferdsetaten, for eksempel medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak.

Av 174 000 arbeidsavklaringspengemottakere i 2010, sendte i underkant av 70 prosent elektroniske meldekort (det vil si 120 000). Meldekortene sendes til Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag. En svært begrenset gruppe blir faktisk bedt om å krysse av for arbeid, når de er syke. Det dreier seg om personer som før 1. mars 2010 hadde opptjent rett til sykepenger sammen med tidsbegrenset uførestønad. Når disse personene blir sykmeldt fra en deltidsstilling, vil de ha krav på sykepenger for deltidsstillingen. For å unngå dobbeltkompensasjon og behov for etterfølgende korrigeringer av ytelsen, blir disse mottakerne bedt om å krysse av for arbeid i perioder der de mottar sykepenger.

Jeg er enig med deg i at denne løsningen ikke er ideell, men den har vært ansett mest praktisk i en overgangsperiode. Ettersom det dreier seg om en liten gruppe som har beholdt retten til sykepenger ut den perioden som de hadde vedtak om tidsbegrenset uførestønad, men ikke lenger enn til utgangen av 2012, har Arbeids- og velferdsdirektoratet likevel ikke vurdert det som aktuelt å endre på utformingen av meldekortene.

Direktoratet har likevel opplyst at de vil gå gjennom informasjonsmateriellet sitt for å sikre at de aktuelle brukerne får god informasjon om hva de skal gjøre og hvorfor. Jeg slutter meg til direktoratets vurdering av at det er viktig å gi tilstekkelig informasjon til den gruppen som er berørt av dette, og har tillit til at etaten vil sikre dette.