Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:769 (2010-2011)
Innlevert: 27.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I en pressemelding vedrørende oljeulykken i Mexico-gulfen datert 29.11.10 sier statsråden at "Jeg sitter igjen med inntrykkene av hvordan en slik katastrofe rammer både mennesker, miljø og næringer, og spørsmålet om vi kunne mobilisert noe slikt hvis det skulle skje en tilsvarende oljeulykke her hjemme".
Har statsråden nå konkludert på sitt spørsmål om hvorvidt Norge kunne mobilisert tilsvarende ressurser i Norge, og hva er i så fall svaret?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I Norge er det operatøren som har ansvar for oljevernaksjoner fra egen virksomhet. Offentlig beredskap, både statlig og kommunal, bidrar med beredskapsressurser, og Kystverket fører tilsyn med aksjonen og kan om nødvendig overta aksjonsledelsen.

Vi har ingen erfaring i Norge med å bekjempe akutt forurensning av tilsvarende størrelse og på tilsvarende havdyp som i Mexicogulfen. Det er klart at håndtering av et utslipp i denne størrelsesorden krever store ressurser og god organisering. Risikogruppen til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanene for havområdene har gjennom en rapport vurdert forholdene ved ulykken i Mexicogulfen og den etterfølgende opprenskingsaksjonen. Det fremgår av rapporten at operatørenes havgående beredskap i Norge er god og dimensjonert til å håndtere et stort akutt oljeutslipp, forutsatt at vær- og lysforhold er gode nok. Det fremgår videre av rapporten at kyst- og strandsoneberedskapen kan være en utfordring ved store og langvarige akutte oljeutslipp, særlig dersom et stort akutt utslipp skjer nær kysten, i dårlig vær eller i mørke.

På bakgrunn av erfaringene fra statlige aksjoner og erfaringer fra ulykken i Mexicogulfen, har Kystverket satt i gang en rekke tiltak for å styrke den nasjonale beredskapen. Blant annet arbeides det med en nasjonal plan for beredskap mot akutt forurensning og endret organisasjonsmodell, som skal sikre samordning mellom myndigheter under aksjoner.