Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:773 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til svar på spørsmål 730. I svaret poengterer statsråden at regionale representanter anbefaler en løsning som er i strid med internasjonale forpliktelser uten å nevne at Landbruksministeren og Samferdselsministeren har gjort det samme. Det er ingen av de to løsningene som nå diskuteres som ikke berører naturreservatet.
Innebærer statsrådens svar at han vurderer alternativer som ikke berører naturreservatet overhode?

Begrunnelse

Det kan ligge dramatikk i statsrådens svar om hans begrunnelse er noe annet enn en avledningsmanøver. Det går i dag veger og jernbane gjennom naturreservatet, tilsynelatende uten ødeleggende effekt på reservatet. Spørsmålet om trase nå er et spørsmål om å finne mest mulig hensiktsmessige løsninger som gir minst mulig negativ innvirkning, samlet sett. Helt nye traseer som går helt utenom alle deler av reservatet er for alle et tilbakelagt stadium og statsråden vil åpne helt nye utfordringer om han igjen er tilbake på et slikt spor.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentanten Gunnar Gundersen. Spørsmålet er en oppfølging av mitt svar til ham på spørsmål nr 730, avgitt den 29. januar 2011. Det blir på bakgrunn av mitt svar spurt om det også vurderes alternativer som ikke berører naturreservatet overhode, i og med at både alternativ A og alternativ B berører Åkersvika.

I prosessen i denne saken har alternativer helt utenom Åkersvika blitt vurdert, fordi det foreligger en klar anbefaling om å gjenoppta et slikt alternativ øst for Åkersvika i Ramsarrapporten. Jeg finner imidlertid at det foreligger ”presserende nasjonale interesser” knyttet til landbruk, kulturmiljø og øvrige miljøhensyn som gjør at det ikke er aktuelt å gå videre med et alternativ helt utenom Åkersvika.

Alternativene som er til vurdering er dermed de to det er utarbeidet kommunedelplan for; alternativ A og alternativ B. Det er her viktig å være klar over at i forhold til den økologiske balansen i naturreservatet er det vesentlige forskjeller mellom disse to alternativene. Dette er bakgrunnen for at Ramsarrapporten fant å kunne godta et valg av alternativ B, mens alternativ A ble møtt med vesentlige innvendinger. Jeg arbeider fortsatt med å finne en løsning som ivaretar de motstridende interessene på en best mulig måte, og som samlet sett gir minst mulig negativ innvirkning. Her må jeg veie alle interesser opp mot hverandre, og vil bruke den tid som er nødvendig for å komme fram til en god løsning.