Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:782 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende fredag 28. januar kan en lese om at staten skylder enkemenn 500 millioner kroner etter en dom fra EFTA-domstolen i 2007. Dette er uverdig og lite tillitskapende fra staten sin side. Staten lover nå å rydde opp i dette innen dette året.
Vil statsråden gi disse pensjonistene dette gjelder en garanti for at dette nå blir holdt?

Begrunnelse

Med bakgrunn i oppslag i Bergens Tidende 28. januar er det fortvilende å lese at staten ikke klarer å utføre det den er dømt til i EFTA-domstolen når det gjelder tilbakebetaling av pensjon til, i dette tilfellet, enkemenn. En skulle helst sett at en ikke måtte skrive skriftlige spørsmål i forhold til dette, da en som politiker trodde at staten, på lik linje med andre som blir dømt, forholder seg til en dom og rydder opp. Det at en ikke gjør dette medfører at tillit og respekt overfor enkeltindivider smuldrer bort og blir oversett. I alle fall er det slik det fremstår, noe en ikke kan sitte stille og se på som medmenneske.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Saken gjelder oppfølging av EFTA-domstolens dom av 30. oktober 2007. Dommen fastslo at Norge gjennom reglene i lov om Statens pensjonskasse brøt EØS-avtalen om likebehandling av kvinner og menn. På bakgrunn av dommen ble reglene i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser endret. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2009, sanksjonert

15. januar 2010 og trådte i kraft 1. februar 2010.

Endringsloven medførte at enkelte enkemenn fikk krav på etterbetaling av enkemannspensjon. Lovendringen bestemte at pensjonen ikke skulle reduseres for arbeidsinntekt og annen pensjonsinntekt for den del av pensjonsberegningen som gjaldt fra 1. januar 1994.

Den aktuelle gruppen har i perioden fra 1994 fått beregnet enkemannspensjon. Mange har fått pensjonen redusert på grunn av arbeidsinntekt og/eller egen pensjon. Slik sett har de ikke stått uten inntekt. Nå skal de få etterbetalt pensjon fordi den del av tjenestetiden som er opptjent fra 1994 medfører at etterlattepensjonen ikke reduseres i forhold til arbeidsinntekt og annen pensjonsinntekt. De får altså en uredusert pensjon i tillegg til arbeidsinntekt og annen pensjon for denne perioden. Denne gunstige pensjonsberegningen er en overgangsordning, og gjelder bare etterlatte etter dem som ble medlem i Statens pensjonskasse før 1. oktober 1976.

Statens pensjonskasse arbeider nå med den konkrete oppfølgingen av saken, og det er satt av betydelige saksbehandlingsressurser til å ferdigstille etterbetalingene. Det er beklagelig at de som skal ha etterbetaling har måttet vente. Det skyldes at saken er komplisert, at lovarbeidet har krevd tid og at Statens pensjonskasse må saksbehandle alle sakene manuelt. Departementet har i sin styring av Statens pensjonskasse stilt krav om at alle sakene skal være ferdigbehandlet i løpet av 2011, jf. tildelingsbrevet for 2011.